Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 01.05.2012

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (UL RS št. 69/2003, 57/2008),  Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (UL RS št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011), Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS št. 24/2006, 126/07, 65/2008), Zakona o socialnem varstvu (UL RS št. 3/07) in sklepa Občinskega sveta z 11. seje z dne 12.4.2012 objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 

1.  PREDMET RAZPISA

 

1.1. Predmet razpisa

 

Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v svojem imenu razpisuje oddajo najemnih neprofitnih stanovanj, ki bodo vseljiva predvidoma v drugi polovici leta 2012. Predmet razpisa je 11 neprofitnih najemnih stanovanj. Od razpisanega števila stanovanj bo predvidoma:

- 5 stanovanj, namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in bodo uvrščeni na listo A,

- 6 stanovanj, namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezani plačati lastno udeležbo in varščino ter bodo uvrščeni na listo B.

Stanovanje/a v pritličju večstanovanjske stavbe Gregorčičeva 27 a, Ilirska Bistrica je/so prilagojeno/a in namenjeno/a uporabi invalidnih in gibalno oviranih oseb. Če med uspelimi prosilci in njihovimi družinskimi člani teh oseb ne bo, bo/do stanovanje/a oddano/a ostalim uspelim prosilcem z možnostjo zamenjave le-teh stanovanj z drugimi, če se bo naknadno izkazala potreba invalidnih in gibalno oviranih oseb po teh stanovanjih.

 

1.2. Neprofitna najemnina

 

Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (UL RS št. 131/2003, 142/2004) in sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 352-45/2011/2 oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

 

Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pri pristojnem centru za socialno delo oziroma veljavnim predpisom v času najema stanovanja.

 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. V primeru, da najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se bo najemna pogodba spremenila v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.

 

Za povprečno 2-sobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, ovrednoteno z 284 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi veljavnih predpisov, približno 136 evrov.

 

1.3. Površinski normativi

 

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

 

Število članov gospodinjstvaPovršina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine – Lista APovršina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine – Lista B
1-članskood 20 m2 do 30 m2od 20 m2 do 45 m2
2-članskonad 30 m2 do 45 m2nad 30 m2 do 55 m2
3-članskonad 45 m2 do 55 m2nad 45 m2 do 70 m2
4-članskonad 55 m2 do 65 m2nad 55 m2 do 82 m2
5-članskonad 65 m2 do 75 m2nad 65 m2 do 95 m2
6-članskonad 75 m2 do 85 m2nad 75 m2 do 105 m2

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6m2.

 

2. RAZPISNI POGOJI

 

2.1. Splošni pogoji

 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

- državljanstvo Republike Slovenije,

- stalno prebivališče v občini Ilirska Bistrica,

- žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča,

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve,

- do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.

 

2.2. Dohodkovni kriterij

 

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 01.02.2011 do 31.01.2012 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 989,15 evrov. Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici v stolpcu Lista B.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v spodnji tabeli, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez lastne udeležbe in varščine ali listi B – z lastno udeležbo in varščino. Razmejitev med prosilci liste A in liste B je razvidna iz naslednje preglednice:

 

 

 

Velikost

Lista A

Lista B

gospodinjstva

%

meja neto dohodka (EUR)

%

meja neto dohodka (EUR)

1-člansko

90

890,23

od 90 do 200

od 890,23 do 1.978,30

2-člansko

135

1.335,35

od 135 do 250

od 1.335,35 do 2.472,87

3-člansko

165

1.632,09

od 165 do 315

od 1.632,09 do 3.115,82

4-člansko

195

1.928,84

od 195 do 370

od 1.928,84 do 3.659,85

5-člansko

225

2.225,58

od 225 do 425

od 2.225,58 do 4.203,88

6-člansko

255

2.522,33

od 255 do 470

od 2.522,33 do 4.649,00

 

2.3. Premoženje prosilca

 

Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja;

– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

2.4. Posebne možnosti udeležbe

 

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.

 

2.5. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu

 

Na razpisu ne morejo sodelovati:

-         tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,

-         tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov,

-         tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanje v lasti občine v obdobju zadnjih desetih (10) let pred objavo razpisa in so bili ali so toženi na izselitev,

-         tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti občini in zanj ne plačujejo obveznosti za stanovanje,

-         prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo in so zavrnili ponujeno primerno stanovanje brez utemeljenega razloga oziroma so bili iz prednostne liste črtani po lastni krivdi,

-         prosilci, ki so najemniki ali podnajemniki občinskih stanovanj ali so to bili, pa so v času  najema večkrat kršili najemno pogodbo v smislu določb Stanovanjskega zakona, zaradi česar lahko lastnik najemno pogodbo odpove,

-         prosilci, ki v primeru brezposelnosti nimajo urejenega statusa oz. nimajo nikakršnega vira dohodkov (prijava v evidenci brezposelnih oseb, prejemanje socialnovarstvenih   dajatev…).

 

2.6. Stalnost bivanja na območju občine Ilirska Bistrica

 

V skladu s 4. členom pravilnika je poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti bivanja na območju občine vsaj dve leti.

Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Ilirska Bistrica. Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

 

Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa pravilnik ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, določene s tem razpisom.

 

3.1. Splošne prednostne kategorije prosilcev

 

Pri obravnavanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter prosilci, kar je razvidno v preglednici pod točko 3.3.

 

3.2. Dodatne prednostne kategorije prosilcev

 

Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, bodo v skladu s 6. členom pravilnika upoštevane še naslednje prednostne kategorije prosilcev:

- prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo,

- prosilci, ki so vsaj dvakrat sodelovali na prejšnjih razpisih in so tudi izpolnjevali razpisne pogoje tako, da so se vsaj dvakrat dejansko uvrstili na prednostno listo upravičencev, vendar pa niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj; določilo ne velja za prosilce, ki so sodelovali na razpisih, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev; pri prosilcih, ki jim je bilo že dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in so se izselili, se upošteva udeležba na javnih razpisih le od izselitve iz najemnega stanovanja dalje; upošteva se zgolj udeležba prosilca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva,

- prosilci, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev, ki živijo ali so v obdobju treh let pred razpisom živeli v rejniški družini, pa ob polnoletnosti in prenehanju rejništva, na podlagi odločbe in mnenja centra za socialno delo, nimajo pogojev za vrnitev k staršem.

 

3.3. Točkovno vrednotenje prednostnih kategorij

 

Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1 in 3.2, se za posamezno listo prosilcev A in B točkujejo z naslednjim številom točk:

 

Prednostne kategorije prosilcev

Lista A

Lista B

1

Mlade družine, mladi:

60

100

2

Družina z večjim št. otrok - najmanj 3 in več:

60

60

3

Invalidi in družine z invalidnim članom - III., II., I., ostalo (ni ugotovljena kategorija)

50, 60, 80, 50

50, 60, 80, 50

4

Družina z najmanj 3 člani, zaposlen le 1 ali nobeden

60

/

5

Državljani z daljšo delovno dobo brez stanovanja ali podnajemniki (moški: 13 let, ženske: 12 let)

80

80

6

Žrtve nasilja v družini

80

50

7

Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

50

50

Prednostne kategorije prosilcev v skladu s 6. členom pravilnika

1

izobrazba prosilca (višja, visoka ali univerzitetna, magisterij ali doktorat)

50, 60, 80

50, 60, 80

2

uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih razpisih - 30 točk za vsak predhodni razpis, na katerem se je prosilec uvrstil na prednostno listo, ob pogoju, da se je predhodno vsaj na dveh razpisih uvrstil med upravičence, vendar največ 150 točk

60-150

60-150

3

prosilci, ki živijo ali so v obdobju treh let pred razpisom živeli v rejniški družini in ob polnoletnosti in prenehanju rejništva nimajo pogojev za vrnitev k staršem

50

50

 

Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in drugih razmer, se  prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja določi glede na uvrstitev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: prosilci z višjimi dohodki,  prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja v občini in prosilci z daljšo delovno dobo. V primeru, da so prosilci prvo opredeljene kategorije še vedno izenačeni, se postopek nadaljuje z naslednjo prednostno kategorijo.

 

4. VARŠČINA

 

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša eno mesečna najemnina za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

 

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.

 

5. RAZPISNI POSTOPEK

 

5.1. Obrazec

 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu v roku, ki je priloga k razpisu. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, bo na voljo v času uradnih ur sprejemne pisarne občine in v elektronski obliki na spletni strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/sprejemna_pisarna/vloge_in_obrazci/ od dneva objave razpisa dalje.

 

5.2. Upravna taksa

 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za vlogo po tarifni št. 1 v višini 4,54 EUR in izdajo odločbe po tarifni št. 3 v višini 18,12 EUR v skladu z Zakonom o upravnih taksah (UL RS št. 106/2010). Upravno takso lahko poravnate ali s plačilno kartico, gotovino v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali z elektronskim plačilom na račun Občine Ilirska Bistrica, odprt pri Ministrstvu za finance RS, Upravi za javna plačila, Območna enota UJP Postojna, št. 0123-8438-0309-183 z referenco: 11-75370-7111002-2012 in namenom: 'Razpis stanovanj 2012'  s priložitvijo kopije potrdila o plačilu.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah (prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ter prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb) s tem, da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.

 

5.3. ROK ZA ODDAJO VLOGE

 

Rok za oddajo vloge s prilogami s pripisom 'Razpis stanovanj 2012' je od 1.5.2012 do 30.5.2012.

Prosilci lahko oddajo vlogo s pripadajočo dokumentacijo ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da vlogo v predpisanem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene s sklepom.

 

5.4. Predložitev listinskih dokazil

 

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci in polnoletni člani gospodinjstva obvezno priložiti dokazila oziroma listine, na podlagi katerih bodo uveljavljali točke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.

1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, izjavo o premoženjskem stanju prosilca in članov gospodinjstva, izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov,

2. potrdilo o neto dohodkih in drugih prejemkih gospodinjstva – polnoletne osebe, ki so vir dohodnine za obdobje 01.01.2011 do 31.12.2011 (npr. plača, pokojnina, dohodek prek študentskega servisa, invalidnina, itd), za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, informativni izračun ali odločbo o odmeri dohodnine za leto 2011 prosilca in ožjih družinskih članov ter potrdilo o delovni dobi; kot dohodek se NE šteje preživnina za otroka, dodatek za pomoč in postrežbo ter drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, stroški prevoza na delo in prehrane med delom, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče; dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

3. v primeru brezposelnosti, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,

4. dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prebiva prosilec oz. oseba, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje (registrirana najemna oz. podnajemna pogodba, kolikor ne živijo pri starših ali sorodnikih)

5. v primeru šolanja, potrdilo o šolanju,

6. dokazilo o statusu invalidnosti (dokumentacija o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe),

7. potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, ki ne sme biti starejše od enega meseca,

8. potrdilo o zaposlitvi za določen/nedoločen čas,

9. potrdilo o delovni dobi oz. fotokopija delovne knjižice,

10. potrdilo o izobrazbi,

11. v primeru da prosilec ali njegov ožji družinski član poseduje avtomobil, fotokopijo prometnega dovoljenja,

12. v primeru nosečnosti potrdilo o zdravniško izkazani nosečnosti,

13. v primeru ločenega življenja roditeljev in otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu), odločba pristojnega organa,

14. v primeru, da prosilec izkazuje status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec), potrdilo, da je preživnina neizterljiva, skladno z odločbo US, št. 1967 (Ur. list RS, št. 45/98) oziroma dokazilo, da uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada,

15. v primeru trajnega obolenja zaradi slabih stanovanjskih razmer, izvid osebnega zdravnika,

v primeru kroničnih bolezni izvid zdravnika specialista;

16. izjavo, da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino, v primeru take oddaje v najem registrirano najemno pogodbo,

17. izjavo, da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 %  vrednosti primernega stanovanja.

Potrdila pod št. 3, 7, 11, potrdilo o državljanstvu, stalnem prebivališču, številu članov gospodinjstva lahko ob ustreznem pooblastilu pridobi pristojna služba občinske uprave neposredno od pristojnega državnega organa. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni.

Zdravstvene razmere se točkujejo v primeru, če prosilec izpolnjuje naslednja pogoja:

- da je iz predloženega zdravniškega potrdila (osebnega zdravnika) razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo že dlje časa in

- da so v zapisniku o točkovanju za stanovanje oziroma prostor v katerem prebiva, upoštevane odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago ali če je predloženo dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage ali če le-to ugotovi komisija najemodajalca ob samem ogledu.

Glede na okoliščine posameznega primera sme komisija zahtevati od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine in pojasnila na podlagi poziva.

 

6. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Sprejemna pisarna občine bo preverjala pravočasnost prispelih vlog. Komisija, imenovana s strani občine pa utemeljenost vlog, popolnost ter stanovanjske in druge razmere prosilcev na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostnih list za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se ne upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo.

Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo A in B, ki bosta javno objavljeni v občinskem glasilu Bistriški odmevi v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.

 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Če posamezen udeleženec ne soglaša z odločitvijo v odločbi, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. O pritožbi odloči v roku 30 dni Župan Občine Ilirska Bistrica. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

 

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo komisija ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

 

Dodatne informacije lahko dobite osebno v času uradnih ur na Občini Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, soba št. 10 (Tjaša Kalčič) in 7 (Dragica Kastelic Boštjančič),  Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica ter na telefonski št. 05-71 12 319 ali 05-71 12 320.

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              OBČINA ILIRSKA BISTRICA

 

 

Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 2012

 

 

 

 

ar©tur