Razpis prostega delovnega mesta Svetovalec v Oddelku za družbene dejavnosti - pripravnik

datum: 01.06.2012

kategorija: Razpisi

Številka: 110-10/2012

Datum: 1.6.2012

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

ZADEVA: OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA - PRIPRAVNIK

 

Rok za prijavo: 8 dni od dneva objave

Na podlagi 27. člena, 1. odstavka 33. člena, sedmega odstavka 57. člena, 1. odstavka 58. člena, 60. člena, 2. odstavka 70. člena in 1. odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 23/2005) Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:

SVETOVALEC V ODDELKU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - PRIPRAVNIK

za usposabljanje za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu Svetovalec, ki se opravlja v nazivu Svetovalec III, II ali I, v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje;

 • najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma prva bolonjska stopnja ekonomske smeri;
 • poznavanje uporabe računalnika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava.

Kandidat se bo kot pripravnik usposabljal za samostojno opravljanje del in nalog:

 • samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje najzahtevnejših gradiv, pogodb, aktov,…
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih po pooblastilu
 • priprava in sodelovanje pri pripravi vseh odlokov, pravilnikov in drugih aktov, poročil, gradiv z delovnega področja oddelka
 • razlaga gradiv na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles
 • sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa z delovnega področja oddelka
 • spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog
 • izdajanje potrdil iz evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu
 • vodenje vseh evidenc in baz podatkov, priprava informacij
 •  izvajanje nalog z delovnega področja predšolske vzgoje in sociale, kot so:
 • priprava razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja usmeritev in pripravljanje predlogov ukrepov na področju predšolske vzgoje
 • uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad občinskimi javnimi in drugimi zavodi s področja družbenih dejavnosti predvsem na področju predšolske vzgoje
 • sodelovanje pri urejanju lastnine občine na področju družbenih dejavnosti
 • naloge in postopki s področja pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, vodenje evidenc in nadzor na tem področju (kontrola in uskladitev mesečnih obračunov ZZZS, dajanje predhodnih mnenj na obvestilo CSD o vodenju postopka v skladu z ZUPJS)
 • vodenje postopkov za pridobitev enkratnega prispevka za novorojence
 • vodenje evidence mrliških ogledov in obračuna potnih stroškov - spremljanje stanja in vodenje evidenc s področja pravice do znižanega plačila vrtca
 • usklajevanje dela z javnimi zavodi in izvajalci programov na področju predšolske vzgoje (vrtci in VVE pri osnovnih šolah, zunanji vrtci, koncesijski vrtec; skrbnik postavk – sofinanciranje, priprava finančnih načrtov, pregled in kontrola zahtevkov, vodenje vpisov v vrtce, sistemizacija delovnih mest, organizacija predšolske vzgoje,dajanje predhodnih mnenj na obvestilo CSD o vodenju postopka – predvideno v ZUPJS, plačilo oskrbnih stroškov) - izvajanje administrativno tehničnih nalog za oddelek
 • sodelovanje v vseh postopkih urejanja nepremičnin in lastnine, razpolaganja, upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami, opravljanje dela v zvezi z nadomestilom za uporabo stavnih zemljišč;

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in

3. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradnih evidenc.

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje v točki 1. in 2. navedenih pogojev.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Od kandidata se pričakuje: natančnost, doslednost, sistematičnost, dobre komunikacijske sposobnosti.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predložene dokumentacije in v kolikor bo to potrebno, na podlagi razgovora s kandidati ali s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem znanja kandidatov.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami in znanjem iz delovnega področja občinske uprave.

V skladu z 61.a členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008 ZJU-D) in 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne bodo uvrstile v izbirni postopek. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele prijave.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev z možnostjo sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto Svetovalec III v Oddelku za družbene dejavnosti - PRIPRAVNIK« na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dne izbire kandidata.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/.

Informacije o izvedbi javnega natečaja so dostopne na tel. 05 - 71 41 361.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ŽUPAN

EMIL ROJC, l.r.

ar©tur