Razpis prostega delovnega mesta Finančnik VII/I v Oddelku za gospodarstvo in finance

datum: 01.06.2012

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica: Finančnik VII/I v Oddelku za gospodarstvo in finance

 

- objava: 1.6.2012

- rok za prijavo: 5 dni

 

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl US, 103/07 in 45/08-ZArbit), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

 

objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto Finančnik VII/I, v Oddelku za gospodarstvo in finance v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, za nedoločen čas.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- visoka strokovna izobrazba oziroma prva bolonjska stopnja ekonomske smeri;

- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj; poznavanje uporabe računalnika;

- znanje uradnega jezika;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

 

Delovno področje:

 • samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje najzahtevnejših gradiv
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, pogodb, aktov,…
 • priprava in sodelovanje pri pripravi vseh odlokov, pravilnikov in drugih aktov, poročil, gradiv z delovnega področja oddelka
 • razlaga gradiv na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles
 • spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog
 • zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o finančnem poslovanju proračunskega uporabnika
 • obračunavanje davkov in prispevkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, obvezna praksa, delo študentov, obračun davka na dodano vrednost)
 • sodelovanje pri enostavnejših nalogah povezanih s pripravo predloga proračuna
 • izvrševanje plačilnih nalogov, plačevanje zapadlih obveznosti neposrednih proračunskih uporabnikov
 • priprava in izdelava likvidnostnih načrtov
 • vodenje evidence kreditov in depozitov
 • obračunavanje plač, stroškov dela in drugih povračil/prejemkov
 • zbiranje in urejanje podatkov za vnos odbitkov – administrativne prepovedi, sodne in druge odločbe,…
 • usklajevanje podatkov s kadrovsko službo
 • pravočasno posredovanje podatkov drugim institucijam
 • priprava in izdelava poročil (podatki za odmero dohodnine, podatki za obrazec M-4/M-8), finančni in kadrovski podatki za Kapitalsko družbo, d.d., ipd.)
 • priprava temeljnic za knjiženje stroškov dela
 • priprava poročil o zadolževanju
 • vodenje EZR
 • izdelava statistike finančnih računov
 • priprava podatkov za zavarovanje občinskega premoženja
 • samostojna priprava analiz, informacij, poročil, statističnih pregledov in drugih podlag za odločanje s svojega delovnega področja
 • zbiranje in urejanje podatkov z delovnega področja
 • arhiviranje finančno računovodske dokumentacije
 • sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih predpisov z delovnega področja
 • sodelovanje pri pripravi predloga proračuna in izvrševanju  proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil in vseh navodil glede finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov
 • naročanje in izdajanje pisarniškega materiala, vodenje evidence  - zlasti za potrebe  oddelka
 • samostojno opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu vodje oddelka, župana ali direktorja.

 Prednost pri izbiri bodo imeli:

 • kandidati, ki so že delali na področju finančnega in računskega poslovanja proračunskega uporabnika oziroma na področju občinske uprave
 • kandidati, ki imajo znanje in veščine za to delo, kot so: natančnost, sistematičnost, dobre organizacijske sposobnosti, vztrajnost.

 

Prijava mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

je državljan Republike Slovenije,

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

4. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3.  točke iz uradnih evidenc.  

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje v točki 1. in 2. navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas  s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Finančnik VII/I, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o izvedbi javne objave so dostopne na tel. 05 -  71 41 361.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Številka: 110-12/2012

                                                                                                OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                ŽUPAN

                                                                                                EMIL ROJC, l.r.

 

ar©tur