Razpis prostega delovnega mesta Finančnik VII/I – pripravnik v Oddelku za gospodarstvo in finance

datum: 01.06.2012

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica: Finančnik VII/I – pripravnik v Oddelku za gospodarstvo in finance

 - objava: 1.6.2012

- rok za prijavo: 5 dni od dneva objave

Na podlagi 7. odstavka 57. člena in 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl US, 103/07 in 45/08-ZArbit), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

objavlja prosto delovno mesto Finančnik VII/I - pripravnik, za usposabljanje za samostojno opravljanje dela na strokovno tehničnem delovnem mestu Finančnik VII/I v Oddelku za gospodarstvo in finance v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visoka strokovna izobrazba oziroma prva bolonjska stopnja ustrezne smeri;
 • poznavanje uporabe računalnika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava.

Kandidat se bo kot pripravnik usposabljal za samostojno opravljanje del in nalog:

 • samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje najzahtevnejših gradiv
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, pogodb, aktov,…
 • priprava in sodelovanje pri pripravi vseh odlokov, pravilnikov in drugih aktov, poročil, gradiv z delovnega področja oddelka
 • razlaga gradiv na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles
 • spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog
 • opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja proračunskega uporabnika, organiziranje dela v finančni službi oz. področju
 • sodelovanje s sektorji in službami pri pripravi predloga proračuna in izvrševanju  proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil, povezanih z delovanjem proračunskega uporabnika, upoštevajoč vse ustrezne predpise
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
 • priprava gradiv, predlogov, pojasnil, utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije, koordinacija med nadzorniki
 • pripravljanje in sodelovanje pri pripravi vseh navodil glede finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov
 • sodelovanje pri pripravi pogodb in drugih listin, potrebnih za izvrševanje proračuna ter spremljanje pravilnosti izvrševanja
 • izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov in spremljanje realizacije/odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter predlogov ukrepov
 • upravljanje z inštrumenti finančnega zavarovanja in vodenje sprotne evidence finančnih zavarovanj
 • zavarovanje premoženja občine in nadzor
 • zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o finančnem poslovanju proračunskega uporabnika
 • nadzor in odgovornost izvrševanja plačilnih nalogov oziroma plačevanja zapadlih obveznosti za vse neposredne proračunske uporabnike
 • pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi uporabniki
 • nadzor nad blagajniškim poslovanjem, spremljanje prihodkov in odhodkov proračuna
 • vodenje knjige in vseh evidenc neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev ter drobnega inventarja
 • samostojno opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu vodje oddelka, direktorja, župana.

 Prijava mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

3. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 2.  točke iz uradnih evidenc.

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje v točki 1. in 2. navedenih pogojev.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Od kandidata se pričakuje:  natančnost, doslednost, sistematičnost, dobre komunikacijske sposobnosti.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predložene dokumentacije.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami in znanjem iz delovnega področja občinske uprave.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev z možnostjo sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Finančnik VII/I - PRIPRAVNIK, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o izvedbi javne objave so dostopne na tel. 05 -  71 41 361.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-11/2012

 

 

                                                                                               OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                               ŽUPAN

                                                                                               EMIL ROJC, l.r.

 

ar©tur