Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko leto oz.študijsko leto 2012/2013

datum: 03.08.2012

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30.12.2009, Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, leto 4, 31.03.2011), objavlja


 

  
   JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013


 


  1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2012/2013 za naslednje programe in smeri izobraževanja:


  
 -   1 štipendija: profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike,

-   1 štipendija: diplomant športne vzgoje in diplomant športnega treniranja,

-   1 štipendija: profesor saksofona,

-   1 štipendija: profesor violončela,

-   1 štipendija: profesor kitare, 

-   1 štipendija: profesor violine,

-   1 štipendija: profesor trobil,

-   1 štipendija: dipl. medicinska sestra,

-   1 štipendija: inž. strojništva (univerzitetni program),

-   1 štipendija: inž. elektrotehnike,

-   1 štipendija: magister farmacije (enoviti magistrski študij farmacije),

-   1 štipendija: profesor razrednega pouka,

-   1 štipendija: elektrikar,

-   2 štipendiji: strojni tehnik.

 

  
 2. Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim dijakom in študentom.


 

3. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:


 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- imeti mora državljanstvo Republike Slovenije

- imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska Bistrica,

- kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še zaprosil za štipendijo),

- ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,

- ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,

- za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,
- za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na maturi mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,

- kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem letu najmanj 7.


 


  4. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica) :


 

- fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,  

- fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,

- izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga vloge), 

- izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga  

 vloge),  

- dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,

- potrdilo o doseženem uspehu na maturi, 

- potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2012/2013,

- dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2011, 

- potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2011 in

- kratek življenjepis. 


 

 
 5. Rok za oddajo prijav je do 28.09.2012 do 10.00 ure.


 

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 28.09.2012 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2012/2013«. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.


 

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za dodelitev štipendije.


 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

 
  Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 3

 

 Razpisna dokumentacija

 

  
 Številka: 110 9/2012                                                                                                                                      Datum: 26.06.2012                             

                                                              OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                         

                                                                               ŽUPAN                      

                                                                            EMIL ROJC

ar©tur