Objava prostega delovnega mesta Tehnični manipulant III

datum: 28.09.2012

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica: Tehnični manipulant III v Uradu župana

- objava: 28.9.2012

- rok za prijavo: 5 dni

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl US, 103/07 in 45/08-ZArbit), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto Tehnični manipulant III, v Uradu župana v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, za nedoločen čas.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 •  najmanj poklicna izobrazba upravne smeri ali smeri telefonist;
 •  najmanj 2 meseca delovnih izkušenj;
 •  poznavanje uporabe računalnika;
 •  znanje uradnega jezika;
 •  državljanstvo Republike Slovenije;
 •  ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 •  zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovno področje:

 •  opravljanje tehničnih del
 •  urejanje gradiv
 •  urejanje delavnih prostorov in naprav
 •  prevzemanje in vezanje telefonskih klicev, dajanje osnovnih informacij o organu
 •   vodenje potrebnih evidenc in posredovanje informacij o telefonskih številkah
 •  naročanje in izdajanje pisarniškega materiala, vodenje evidence
 •  skrb za servisiranje in vzdrževanje telefonske centrale,
 •  samostojno opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu župana ali direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli:

 •  kandidati, ki so že delali na področju občinske uprave
 •  kandidati, ki imajo znanje in veščine za to delo, kot so: natančnost, sistematičnost, dobre organizacijske sposobnosti, vztrajnost.

Prijava mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in

4. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.

 

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje v točki 1. in 2. navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Tehnični manipulant III, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo upoštevane. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom. Informacije o izvedbi javne objave so dostopne na tel. 05 - 71 41 361.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

                                            OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                            ŽUPAN EMIL ROJC, l.r.

ar©tur