Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Podgora Kuteževo – gradbeni del

datum: 05.04.2013

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi prve točke 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012, Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012) naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »IZGRADNJA PRIZIDKA K OSNOVNI ŠOLI PODGORA KUTEŽEVO – GRADBENI DEL«.  

Predmet javnega naročila je izvedba naslednjih del:

- gradbena dela,

- obrtniška dela.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/.  

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.  

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.  

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.  

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 22.5.2013 do 9:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.  

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, oziroma če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja iz državnega oziroma občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oz. spremembe dinamike izvajanja del. Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno sofinanciranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Naročnik lahko, skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.  

S spoštovanjem,   

                                               Emil ROJC, l.r., župan

 

Razpisna dokumentacija

Popis del

Arhitektura

Gradbeni del

Tehnično poročilo

Izjava ZeJN

Gradbeno dovoljenje

ar©tur