Novogradnja osnovne šole in otroškega vrtca Podgrad – 1. faza

datum: 10.04.2013

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  Na podlagi prve točke 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012, Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012) naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE IN OTROŠKEGA VRTCA PODGRAD – 1. FAZA«.  

Predmet javnega naročila je izvedba naslednjih del:  

-       gradbena dela,

-       obrtniška dela,

-       zunanja ureditev,

-       instalacijska dela.   

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/.  

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.  

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.  

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.  

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 29.5.2013 do 9:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.  

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, oziroma če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja iz državnega oziroma občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oz. spremembe dinamike izvajanja del. Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno sofinanciranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Naročnik lahko, skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.    

S spoštovanjem,   

Emil ROJC, l.r., župan

 

Razpisna dokumentacija

 

Popisi:

GO dela

Elektro instalacije

Elektro instalacije - NN priključek

Elektro instalacije - TK

Strojne instalacije

Strojne instalacije - vod. priključek

 

Tehnično poročilo

Arhitektura

Gradbene konstrukcije

Prerezi

Sheme oken

Sheme vrat

TP elektrika

TP NN priključek

TP TK

TP strojne instalacije

TP vod. priključek

ar©tur