RAZPIS ZA LETOVANJE 2013 - DUGA UVALA

datum: 14.06.2013

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja RAZPIS ZA LETOVANJE 2013 - DUGA UVALA

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja naslednji

RAZPIS ZA LETOVANJE 2013 – DUGA UVALA

 

I.              LOKACIJA IN CENA LETOVANJA


Lokacija letovanja: apartma Ladonja št. 16, stopnišče II (6 ležišč)


Cena letovanja na apartma brez turistične takse:

-32 EUR / dan (uslužbenci Občine Ilirska Bistrica, nadaljevanju: notranji uporabniki)

-35 EUR / dan (zunanji uporabniki).

 

II.            ROK in kraj PRIJAVE ZA LETOVANJE

Rok prijave: od 10.06.2013 v času uradnih ur Občine Ilirska Bistrica,

Kraj prijave: Občina Ilirska bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica: tajništvo (II. nadstropje) ali pisarna št. 5, III. nadstopje (Patricija Jelenič).

 

III.           NAČIN PLAČILA

Možnost plačila v obliki plačilnih nalogov v največ 3 zaporednih obrokih glede na prijavljeno število dni letovanja, ki jih izda Oddelek za gospodarstvo in finance ob prejemu prijavnice (za notranje uporabnike odtegljaj pri mesečnem obračunu plače), in sicer 1. obrok v mesecu prijavljenega letovanja (plačilo 1. obroka mora biti izvedeno vsaj 8 dni pred pričetkom letovanja).

 

IV.          OSTALI POGOJI LETOVANJA:  

-          menjava se izvrši zadnji dan med 19.00 in 20.00 uro (oziroma v dogovoru z naslednjim uporabnikom letovanja), vsak uporabnik se je dolžan v roku 24 ur od prihoda prijaviti na recepciji turistične agencije v Dugi Uvali,

-        uporabnik/i počitniškega apartmaja mora/jo vestno in gospodarno ravnati z objekti, napravami ter inventarjem,

-         uporabnik je dolžan skrbeti za red in čistočo v apartmaju in dosledno upoštevati navodila, ki se nahajajo v posameznih objektih in splošna navodila, ki veljajo za počitniško naselje,

-         uporabnik/i mora/jo obvezno izpolniti zapisnik o primopredaji in popisati ugotovljeno stanje ter ob prihodu morebitno povzročeno škodo prijaviti na recepciji ali policiji,

-         uporabnik, ki pri vstopu v počitniški apartma ne pregleda stanja objekta, opreme in inventarja ter pomanjkljivosti ne vpiše v zapisnik, je materialno in finančno odgovoren za škodo (plačilni nalog izdan s strani Občine Ilirska Bistrica), ki jo ugotovi uporabnik, ki letuje za njim,

-          uporabniku, za katerega se ugotovi, da ob odhodu ni ustrezno očistil objekta, se zaračuna dejansko ceno naknadno opravljenega čiščenja, ki pa ni nižja od višine dveh takrat veljavnih cen nočnin,

-         če bo za posamezni termin preveč prijav, bo o prioriteti prijavljenih odločala komisija,

-         prijavnica in napotnica za letovanje sta na voljo v sprejemni pisarni in pisarni št. 3 ali 7 (II. nadstopje) ali pisarni št. 5 (III. nadstopje) Občine Ilirska Bistrica,

-         napotnico za letovanje (skupaj z izdanimi plačilnimi nalogi) je potrebno pred odhodom na letovanje prevzeti v pisarni št. 3 ali 7 (II. nadstropje Občine Ilirska Bistrica) ali pisarni št. 5 (III. nadstopje Občine Ilirska Bistrica) v času uradnih ur,

-         prednost pri prijavi imajo notranji uporabniki,

-         prevzem in vrnitev ključa apartmaja na recepciji turistične agencije v Dugi Uvali.    

 

OPOZORILO: Gostje, ki se ne bodo prijavili na turističnem uradu v navedenem roku, bodo v primeru kontrole dolžni odmerjeno kazen poravnati sami. 


   V.            ODPOVED LETOVANJA  

V primeru odpovedi letovanja je prijavitelj dolžan plačati celoten znesek, v kolikor si ne poišče zamenjave za prijavljeni termin letovanja. Odpoved je upravičena le v izjemnih primerih (npr.: bolezen, smrt družinskega člana,…) z izkazovanjem dokumenta.

 

     VI. OBJAVA  

 

Občinska spletna stran, junij 2013


 


                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                    ŽUPAN                                                                         

                                                                                                Emil Rojc, l.r.

 

ar©tur