Energetska sanacija OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

datum: 02.08.2013

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 Na podlagi prve točke 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012, Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013) naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »ENERGETSKA SANACIJA OŠ DRAGOTINA KETTEJA, ILIRSKA BISTRICA«.

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih in obrtniških del v sklopu energetske sanacije objekta OŠ DRAGOTINA KETTEJA. Dela obsegajo:

-         -izvedba toplotne izolacije fasade,

-         - menjava/vgradnja oken in vrat,

-         - izvedba toplotne izolacije strehe.

 

 Vsa razpisana dela se bodo izvajala po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

Naročnik bo organiziral ogled lokacije, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja objekta. Vpliv manjkajočih in nepredvidenih del mora ponudnik zajeti v pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«.

Udeležba na ogledu je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo.

Na ogled lokacije, ki se bo izvajala v času od 19.08.2013 do 20.08.2013 se morajo ponudniki predhodno najaviti do vključno dne 16.08.2013 na spodaj navedeni kontakt. Ponudnikom bo določen točen datum in ura ogleda.

Kontaktna oseba:

Damjan Potepan,

Tel. +386 (0)5 71-12-325,

Elektronska pošta: damjan.potepan@ilirska-bistrica.si.

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil:

http://www.enaročanje.si/.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glee na končni rezultat javnega naročila.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 10.09.2013 do 09:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, oziroma če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja iz državnega in občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oz. spremembe dinamike izvajanja del. Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno sofinanciranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Naročnik lahko, skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.


S spoštovanjem, 

Emil Rojc, župan, l.r.

 

Razpisna dokumentacija

Popis del

Slikovno gradivo

Gradbena fizika

Projektna dokumentacija "PZI"

 

 

ar©tur