Javni razpis za sofinanciranje koncertne dejavnosti mladinskih klubov v letu 2013

datum: 30.08.2013

kategorija: Razpisi

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013) ter določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/2013), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje koncertne dejavnosti

mladinskih klubov v letu 2013

 

 

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje koncertne dejavnosti, ki jo bodo v letu 2013 pripravili mladinski klubi ter bo namenjena otrokom in mladim in se bo izvajala na območju Občine Ilirska Bistrica. Okvirna vrednost sredstev namenjenih sofinanciranju koncertne dejavnosti mladinskih klubov znaša 5.000,00 evrov. Sredstva se črpajo iz proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti:

 • ki spodbujajo kreativno in aktivno preživljanje prostega časa mladih ter kulturno izražanje mladih, ki spodbujajo povezovanje neformalnih skupin na področju delovanja mladih,
 • neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za delo ter kreativno ustvarjanje,
 • ki spodbujajo inovativnost in kreativnost mladih,
 • mladinskega prostovoljnega dela,
 • ki pozivajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
 • ki razvijajo socialne spretnosti.

 

2. Pogoji in merila za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo mladinska društva oz. društva, ki delujejo za otroke in mlade v Občini Ilirska Bistrica.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:

 • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
 • glavna dejavnost prijavitelja je izvajanje programov in projektov za otroke in mlade iz Občine Ilirska Bistrica,
 • imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
 • prijavitelj mora za posamezen prijavljen program zagotavljati vsaj 10% delež sofinanciranja iz drugih virov,
 • prijavitelj se zavezuje, da bo vse programe prijavljene na ta razpis izvedel v prostorih Domu na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica.

 

Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu z Merili in kriteriji za vrednotenje programov po javnem razpisu za sofinanciranje koncertne dejavnosti mladinskih klubov v letu 2013, ki jih je sprejela komisija za pripravo meril in kriterijev ter razdelitev sredstev, imenovana s strani župana Občine Ilirska Bistrica. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so objavljena v nadaljevanju in so del te razpisne dokumentacije.

 

 

3. Navodila za izdelavo prijav

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-mladinski koncerti ter podpisan vzorec pogodbe. V kolikor prijavitelj prijavlja več različnih programov (koncertov), mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec OBR-mladinski koncerti. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

 

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oz. drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.

 

 

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov

V nadaljevanju so predstavljena merila in kriteriji, ki so smiselna podlaga za pripravo razdelilnika proračunskih sredstev Občine Ilirska Bistrica za sofinanciranje koncertne dejavnosti mladinskih klubov v letu 2013.

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:

 

Prijavljen program (koncert) vključuje glasbene izvajalce, ki imajo predložene reference letnih nastopov:

 • 30 točk prejme koncert glasbene skupine, ki ima letno več kot 50 samostojnih koncertov,
 • 20 točk prejme koncert glasbene skupine, ki ima letno več kot 25 samostojnih koncertov,
 • 10 točk prejme koncert glasbene skupine, ki ima letno do 10 samostojnih koncertov.

 

Prijavljen program (koncert) vključuje glasbene izvajalce, ki ustvarjajo lastno avtorsko glasbo:

 • 30 točk prejme koncert glasbene skupine, ki ima ustvarjenih več kot 20 lastnih avtorskih pesmi,
 • 20 točk prejme koncert glasbene skupine, ki ima ustvarjenih več kot 10 lastnih avtorskih pesmi,
 • 10 točk prejme koncert glasbene skupine, ki ima ustvarjenih do 5 lastnih avtorskih pesmi.

 

Prijavljeni program (koncert) vključuje glasbene izvajalce, pri katerih nastopajo člani s prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica:

 • 30 točk prejme koncert glasbene skupine, pri kateri vsi nastopajoči člani prihajajo iz Občine Ilirska Bistrica.
 • 20 točk prejme koncert glasbene skupine, pri kateri vsaj polovica nastopajočih članov prihaja iz Občine Ilirska Bistrica,
 • 10 točk prejme koncert glasbene skupine, pri kateri vsaj en nastopajoči član prihaja iz Občine Ilirska Bistrica.

 

Prijavljeni program (koncert) vključuje mlade in perspektivne glasbene izvajalce:

 • 30 točk prejme koncert glasbene skupine, pri kateri povprečna starost vseh nastopajočih članov ne presega 20 let,
 • 20 točk prejme koncert glasbene skupine, pri kateri povprečna starost vseh nastopajočih članov ne presega 25 let,
 • 10 točk prejme koncert glasbene skupine, pri kateri povprečna starost vseh nastopajočih članov ne presega 30 let.

 

Prijavljeni program (koncert) bo brez vstopnine za obiskovalce:

 • 10 točk prejme koncert, katerega se bodo obiskovalci lahko udeležili brezplačno.

 

Večdnevni prijavljeni program (koncert-festival) ne zapade pod točkovanje opredeljeno v točkah od 1 do 5 in bo posamično ovrednoten s strani komisije. Komisija bo pri ovrednotenju upoštevala tradicijo, število nastopajočih, termin programa, namen oziroma sporočilo programa, vključenost mladih v program, inovativnost in višino vstopnine:

 • do 150 točk lahko prejme koncert-festival, ki ga bo ovrednotila komisija

 

Pri programih (koncertih) z več nastopajočimi izvajalci ali predskupinami se vrednoti le eno nastopajočo skupino. Katera je ta skupina se odloči prijavitelj v prijavnem obrazcu. 

 

Z besednimi zvezami glasbeni izvajalec ali glasbena skupina se smatra tako skupine kot tudi posameznike, ki se predstavljajo s samostojnim nastopom.

 

 

5. Način in rok za oddajo prijav

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 13.9.2013, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »PRIJAVA na javni razpis ZA SOFINANCIRANJE KONCERTNE DEJAVNOSTI 2013 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

 

6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

 

7. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav

Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave komisija s sklepom zavrže. Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne oz. nerazumljive, komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne odpravi, komisija s sklepom zavrže vlogo.

 

Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti v skladu z Merili in kriteriji za vrednotenje programov po javnem razpisu za sofinanciranje koncertne dejavnosti mladinskih klubov v letu 2013. Med vrednotenjem prijav lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja.

 

Komisija po ovrednotenju prijav pripravi predlog razdelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije Direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30. dneh od roka za oddajo prijav.

 

Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča Župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev Župana je dokončna.

 

Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.

 

 

8. Informacije in pojasnila

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 331, kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

 

 

Številka: 410-142/2013

Datum: 22.8.2013

 

                                                                                                     Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                                Župan

                                                                                                              Emil Rojc

 

ar©tur