Javna dražba najem nepremičnine parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica

datum: 04.03.2014

kategorija: Razpisi

5 letni najem stavbnega zemljišča (zelene površine) parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica v izmeri 648 m2

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 21. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12) in sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-56/2011, 478-42/2008, 478-25/2011 z dne 12.04.2012 objavlja

 

Javno dražbo najem nepremičnine

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, faks 7141-284.

 

2. Vrsta pravnega posla: 5 letni najem nepremičnine parc. št. 86/1 k.o.  k.o. Ilirska Bistrica po metodi javne dražbe

 

3. Opis predmeta najema: 5 letni najem stavbnega zemljišča (zelene površine) parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica v izmeri 648 m2,

Zemljišče, parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica, ki se odda v najem je primerno za kmetijsko obdelavo. Zemljišče nima zemljiškoknjižno urejenega dostopa na javno cesto, pot oz. javno površino, do zemljišča se dostopa preko drugih parcel, ki so v zasebni lasti. Urejanje režima prehoda na parcelo z lastniki ostalih parcel preko katerih se prehod izvede je v domeni uspelega dražitelja, Občina Ilirska Bistrica iz tega naslova ne prevzame nobene obveznosti oz. odgovornosti.

 

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za 5 letni najem stavbnega zemljišča parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica znaša izklicna cena mesečne najemnine 22 €/mesec. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 1,00 EUR. Uspeli dražitelj je dolžan ob sklenitvi najemne pogodbe poravnati tudi stroške, ki so nastali s cenitvijo zemljišča in stroške v zvezi z izvedbo pravnega posla.

 

5. Način in rok plačila najemnine: Mesečno najemnino za najem nepremičnine parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica plača najemnik do 10 dne v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna.

 

6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v sredo, 19.03.2013, ob 14.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do 18.03.2014, do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti).

 

7. Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe za nakup nepremičnine

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe za najem nepremičnine parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica plačati varščino v višini 22 EUR. Varščina mora biti nakazana do dne 18.03.2014 do 12. ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine - najem parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica«. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju poračunana pri prvi mesečni najemnini, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.

  

8. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje do 18.03.2014, do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo listine do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:

 • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
 • matično in telefonsko številko,
 • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila razviden predmet nakupa oz. najema ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
 • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
 • potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).

 

9. Pogoji in pravila javne dražbe:

 • Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 18.03.2014, do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj listine prispeti v sprejemno pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).
 • Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
 • Dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu.
 • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena.
 • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano oz. oddano v najem za izklicno ceno.
 • Če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 8. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine.
 • Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
 • Javna dražba se glede predmeta prodaje oz. predmeta najema šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
 • Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
 • Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
 • Nepremičnina parc. št. 86/1 k.o. Ilirska Bistrica se odda v najem v skladu s pogoji vsebovanimi v besedilu te javne dražbe.
 • Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

 

10. Informacije: Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica, tel. št. 057112326. Nepremičnini si lahko interesenti kadarkoli ogledajo na kraju samem. 

 

11. Opozorilo: Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

 

Občina Ilirska Bistrica

Župan

Emil Rojc

ar©tur