Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA V LETU 2015

datum: 28.04.2015

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA V LETU 2015

                                                                                                                              OBR - 2

 

Občina Ilirska Bistrica

U R A D   Ž U P A N A

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Številka:430-24/2015

Datum: 24.4.2015

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

__________________________________________

1. Predmet javnega naročila:

DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

v letu 2015

 

2. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Cene so fiksne za leto 2015.

3. Predračun mora biti veljaven 30 dni.

4. Naročnik je dolžan plačati račun 30. dan od uradnega datuma prejema računa.

5. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev ob smiselni uporabi ZJN-2 in ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12):

 

§  ponudil najnižjo ceno

 

Naročnik si pridržuje pravico, da NE izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

-           da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

-          če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

-          v drugih utemeljenih primerih.

 

6. Ponudba mora vsebovati izpolnjene, priložene obrazce (OBR 3, 4, 4a, 5).

V obrazec 4a vpisujete cene po enoti produkta, skupni znesek (seštevek na enoto) pa nato vpišete tudi v obrazec 4. Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami.

   Obrazce lahko na zaprosilo ponudnika posredujemo tudi v elektronski obliki po el. pošti.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da jo podpišete in žigosate.

   V kolikor ponudba zajema izdelke drugih proizvajalcev, kateri nadomeščajo povpraševane izdelke, lahko naročnik za le-te zahteva, da mu ponudnik pošlje  vzorce v kuverti (paketu) z označbo: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA – VZOREC.

   Ponudbo je potrebno pripraviti za ORIGINALNE tonerje, kartuše, trakove (v nobenem primeru obnovljenih oz. drugih nadomestkov originala).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

 

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

Zadnji dan za postavljanje vprašanj je 7.5.2015 do 12:00 ure.

 

7. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

§  ura: 14:00

§  dne:  8.5.2015

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 7.5.2015.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo vrnjene ponudniku.

 

8. Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

9. Dodatno:

-          dobava blaga poteka na osnovi posameznega naročila s strani naročnika;

-          blago je potrebno dostaviti najkasneje v dveh dneh po prejemu naročila oz. v      urgentnih zadevah TAKOJ;

-     z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za dobavo pisarniškega materiala, in sicer za obdobje predvidoma od maja 2015 do 31.12.2015 z možnostjo podaljšanja za čas začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                             

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                       Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

Priloge:

- Ponudba (OBR-3);

- Predračun (OBR-4);

- Ponudbena cena za dobavo pisarniškega materiala (OBR 4a);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev po ZJN (OBR- 5);

 

ar©tur