Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Antona Žnideršiča

datum: 30.04.2015

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi prve točke 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012, 12/2013 - UPB5 in 19/2014) naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »REKONSTRUKCIJA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA«.  

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v sklopu rekonstrukcije objekta. Dela obsegajo:

- gradbena in obrtniška dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela, tesarska dela, fasaderska dela, ključavničarska dela, ALU izdelki, vgradnja stavbnega pohištva, keramičarska dela, slikopleskarska dela, tlakarska dela, mizarski izdelki);

- elektro instalacije;

- strojne instalacije;  

- tehnološka oprema. 

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/.   Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.  

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.  

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 150 dni po roku za oddajo ponudb.  

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 12.06.2015 do 09:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.  

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, oziroma če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja iz državnega in občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oz. spremembe dinamike izvajanja del. Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno sofinanciranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Naročnik lahko, skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.  

S spoštovanjem, 

župan, Emil Rojc, l.r.

 

Razpisna dokumentacija (.doc)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

Popis del

Arhitektura

Strojne instalacije

Elektro instalacije

Stavbno phištvo - ALU sheme

 

 

ar©tur