Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem parc. št. 6304/22 k.o. Hrušica

datum: 07.07.2015

kategorija: Razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem parc. št. 6304/22 k.o. Hrušica

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 50/14,  90/1414/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-41/2015 in 478-57/2015 z dne 2.7.2015

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

1. Ime in sedež najemodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

2. Opis predmeta za oddajo v najem:

Del stavbnega zemljišča parc. št. 6304/22 k.o. Hrušica, za namen postavitve začasnega objekta tipski kontejner ter parkirnega mesta v skupni površini 20 m2 (kontejner v velikosti 15 m2 ter parkirno mesto v izmeri 5 m2), za določen čas 15 mesecev. Zemljišče se nahaja v območju stavbnih zemljišč. Izhodiščna vrednost mesečne najemnine znaša 180,00 EUR. Najemnik krije nastale stroške v postopku, kot so stroški opravljene cenitve (244,00 EUR), stroške overitve, stroške vpisa v zemljiško knjigo. V kolikor nastopi morebitna obveznost plačila davkov, jih plača najemnik.

 

3. Pogoji oddaje v najem:

3.1. Del zemljišča se odda v najem pod pogojem, da v primeru spremenjenih potreb Občine Ilirska Bistrica v zvezi s predmetnim zemljiščem, najemna pogodba takoj sporazumno preneha, najemnik pa zemljišče takoj izprazni oseb in premičnin ter ga izroči najemodajalcu brez kakršnihkoli zahtevkov do najemodajalca. Pri tem Občina Ilirska Bistrica ni dolžna priskrbeti nadomestnega zemljišča.

3.2. Del zemljišča se oddaja v najem po načelu »videno - kupljeno« in najemnik na zemljišču nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

3.3. Ponudbo za najem dela zemljišča lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.

3.4. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 244,00 EUR, na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine - zbiranje ponudb za najem dela parc. št. 6304/22 k.o. Hrušica«.

3.5. Ponudniku, ki na zbiranju ponudb ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (najemniku) se varščina upošteva kot plačilo stroškov za opravljeno cenitev.

3.6. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni po opravljenem izboru sklenjena najemna pogodba. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od najema odstopil in ima Občina Ilirska Bistrica pravico zadržati vplačano varščino.

3.7. Mesečna najemnina za mesec, v katerem je pogodba sklenjena, se obračuna sorazmerno glede na datum sklenitve pogodbe in je posredovan najemniku v roku osmih (8) dni od sklenitve pogodbe. Naslednji računi bodo izdani vsak mesec do 10. dneva v mesecu. Izdane račune mora najemnik poravnati v osmih (8) dneh od izdaje računa. Pravočasno plačilo izdanih računov je bistvena sestavina pogodbe. V primeru zamude s plačili se pogodba šteje za razvezano na podlagi zakona. Najemnina se za vsako leto dvigne z inflacijo.

3.8. Najemnika bremenijo vsi stroški povezani z realizacijo najema, kot tudi stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitni davek, ki se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova najema.

 

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje vsebine in priloge:

4.1. Podatki o ponudniku:

a) Fizične osebe: ime in priimek, telefonska št., EMŠO, davčna št., št. TRR in naziv banke zaradi vračila varščine

b) Pravne osebe: naziv, telefonska št., matična št., davčna št., navedba zakonitega zastopnika oz. podpisnika pogodbe, št. TRR in naziv banke zaradi vračila varščine.

4.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne mesečne najemnine.

4.3. Ponudniki morajo priložiti:

- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (za fizične osebe)

- kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe)

- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oz. izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.

- potrdilo o plačilu varščine v višini 244,00 EUR.

- fotokopijo davčne številke oz. ID za DDV.

- pisno izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb.

- izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

 

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine in priloge. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

 

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:

5.1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne mesečne najemnine. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina najemnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo najemodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 25,00 EUR. Javna dražba za nepremičnini je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javnega zbiranja ponudb.

5.2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.

5.3. Občina Ilirska Bistrica lahko do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge.

5.4. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.

5.5. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oz. imenovana komisija lahko s soglasjem župana ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

6. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani najemniki predložiti ponudbo:

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 22.7.2015, do 12.00 ure na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali svojo ponudbo oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za najem dela zemljišča parc. št. 6304/22 k.o. Hrušica«. Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Ilirska Bistrica prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

 

7. Čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 22.7.2015, ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. V kolikor bo ponudnik na kuverti označil, da je ponudba poslovna skrivnost, sme najemodajalec določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Ilirska Bistrica.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb in pooblaščenci fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje pri javnem izbiranju ponudb in na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem zbiranju ponudb morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.

 

8. Podrobnejše informacije:

Dodatne informacije v zvezi s predmetom za oddajo v najem lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št. 05 7141 361 (kontaktni osebi: Damijana Pugelj ali Dragica Kastelic Boštjančič). Ogled zemljišč je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.

 

Št. zadeve: 478-41/2015 in 478-57/2015

Il. Bistrica, dne 6.7.2015

 

 

 

 

Občina Ilirska Bistrica

Župan Emil Rojc

                                                                                                                            po pooblastilu št. 020-3/2015

                                                                                                                            z dne 2.7.2015

                                                                                                                           Andreja Derenčin 

ar©tur