Izvzem iz javnega dobra, k.o. Šembije

datum: 08.07.2015

kategorija: Razpisi

Izvzem iz javnega dobra, k.o. Šembije

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OBČINSKA UPRAVA

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

 

Številka: 371-26/2015

Datum: 8.7.2015

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/04 – UPB, 14/05 – popr.92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07108/0961/10– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju ZGO-1) v upravni zadevi o ukinitvi statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

 

ODLOČBO

 

 

 

Ugotovi se, da sta nepremičnini parc. št. 1864/16 (ID znak: 2512-1864/16-0) in parc. št. 1864/14 (ID znak: 2512-1864/14-0), obe k.o. 2512 Šembije, vpisani v zemljiški knjigo kot last Občine Ilirska Bistrica in imata vpisano zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega pomena, zaradi opustitve dela javne poti nista več del javne poti, kategorizirane kot javna pot št. JP 635360 (javne poti v naseljih in med naselji, namenjene mešanemu prometu), potek ceste R2/404 – Šembije - R2/404. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-2/2011 z dne 28.5.2015 (Uradni list RS, št. 43/15) o izbrisu zaznambe javnega dobra – grajeno javno dobro lokalnega pomena, se na nepremičninah parc. št. 1864/16 (ID znak: 2512-1864/16-0) in parc. št. 1864/14 (ID znak: 2512-1864/14-0), obe k.o. 2512 Šembije, izbriše zaznamba javnega dobra. Na nepremičninah parc. št. 1864/16 (ID znak: 2512-1864/16-0) in parc. št. 1864/14 (ID znak: 2512-1864/14-0), obe k.o. 2512 Šembije, se po pravnomočnosti te odločbe v zemljiški knjigi izbriše zaznamba javnega dobra – grajeno javno dobro lokalnega pomena. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.

 

 

Obrazložitev:

 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12,  36/14 – odl. US in 46/15; v nadaljevanju ZCes-1), ki ureja status in kategorizacijo javnih cest in druga vprašanja javnih cest, v svojem 3. členu določa, da so javne ceste prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih, in so javno dobro ter kot take izven pravnega prometa.

 

1. odstavek 39. člena ZCes-1 deli javne ceste na državne in občinske ceste. 39. člen ZCes-1 dalje določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin, glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru pa kategorizira občinske ceste na lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti.

 

Skladno z določili 211. člena ZGO-1 se z dnem uveljavitve zakona šteje, da grajeno javno dobro, kot ga opredeljujejo določbe zakona, ureja tudi Zakon o javnih cestah, katerega pa je nadomestil ZCes-1.

 

Občina Ilirska Bistrica je sprejela Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01), ki v 4. členu določa, da se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti, ter so javno dobro v lasti in upravljanju občine (11. člen). Sprejet je bil tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/01, v nadaljevanju Odlok), v katerem so urejene občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe.

 

ZGO-1 v 23. členu določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinski svet izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži župan. Takšni zahtevi mora biti priložena obrazložitev nameravanega odvzema statusa grajenega javnega dobra in dokazilo, da nepremičnina oziroma njen del, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil dodeljen status. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

 

Kot je razvidno iz podatkov zemljiškega katastra, je glede nepremičnin parc. št. 1864/16 (ID znak: 2512-1864/16-0) in parc. št. 1864/14 (ID znak: 2512-1864/14-0), obe k.o. 2512 Šembije, nesporno ugotoviti, da je javna pot v delu navedenih nepremičnin opuščena oz. v naravi po njej sploh ne poteka več. Na predmetnih nepremičninah je v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica Občine Ilirska Bistrica ter zaznamba javnega dobra – grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

Dne 28.5.2015 je bil sprejet sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-2/2011 (Uradni list RS, št. 43/15), da se na zemljiščih parc. št. 1864/16 (ID znak: 2512-1864/16-0) in parc. št. 1864/14 (ID znak: 2512-1864/14-0), obe k.o. 2512 Šembije, izbriše zaznamba javnega dobra – grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

Na podlagi cit. sklepa in odločbe, se na parc. št. 1864/16 (ID znak: 2512-1864/16-0) in parc. št. 1864/14 (ID znak: 2512-1864/14-0), obe k.o. 2512 Šembije, izbriše zaznamba javnega dobra – grajeno javno dobro lokalnega pomena, kot to določata 23. člen ZGO-1 in 8. člen cit. Odloka o občinskih cestah.

 

Odločbo o ugotovitvi tega pravnega dejstva izda po uradni dolžnosti občinska uprava in se po pravnomočnosti odločbe izbriše iz tusodne zemljiške knjige, kot to določa 23. člen ZGO-1 in 111. člen Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.  58/0337/08 – ZST-1, 45/0828/0925/11 in 14/15 – ZUUJFO).

 

Naslovni organ je na podlagi podanega in uvodoma cit. določil odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe.

S tem je odločba utemeljena.

 

Odločba je po 23. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) takse prosta. Drugi stroški v postopku niso nastali.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od javnega naznanila. O pritožbi odloča župan občine. Pritožba se lahko vloži pisno, pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Urad župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10 in 14/15 – ZUUJFO) znaša upravna taksa za pritožbo 18,12 evrov.

 

Taksa se lahko plača z nakazilom na račun št. 0123-8438-0309-183, referenca št. 11 75370-7111002-2015 ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (v gotovini ali s plačilno/kreditno kartico). Če bo taksa plačana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog UPN, obdelan s strani banke/pošte ali izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev ali spletno potrdilo o opravljenem plačilu, iz katerega sta razvidna datum in ID plačila).

 

 

 

Pripravila:                                                     Vodja Odd. za gospodarsko infrastrukturo     

Damijana Pugelj, mag.upr.ved                                 Občine Ilirska Bistrica

Svetovalka II                                                            Dragica Kastelic Boštjančič

 

 

 

 

 

 

 

VROČITI:

1.      Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,

2.      Arhiv, tu.

PO PRAVNOMOČNOSTI

1.      Zemljiška knjiga pristojnega sodišča.

ar©tur