Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko oz. študijsko leto 2015/2016

datum: 04.09.2015

kategorija: Razpisi

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/2015, z dne 20.03.2015) ter na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30.12.2009, Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, leto 4, 31.03.2011), objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

 

1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2015/2016 za naslednje programe in smeri izobraževanja:

 • 1 štipendija: strojni tehnik,
 • 1 štipendija: elektrotehnik,
 • 1 štipendija: profesor/-ica biologije in gospodinjstva,
 • 1 štipendija: profesor/-ica matematike in računalništva,
 • 1 štipendija: profesor/-ica biologije in kemije,
 • 1 štipendija: profesor/-ica slovenščine in/ali angleščine,
 • 1 štipendija: profesor/-ica glasbe,
 • 1 štipendija: profesor/-ica tolkal,
 • 1 štipendija: profesor/-ica saksofona,
 • 1 štipendija: profesor/-ica violončela,
 • 1 štipendija: profesor/-ica kitare,1 štipendija: doktor medicine,
 • 1 štipendija: diplomirani inženir okoljskega gradbeništva,
 • 1 štipendija: inštalater strojnih instalacij.

 

2. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:

Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim dijakom in študentom.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
 • imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska Bistrica,
 • kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še zaprosil za štipendijo),
 • ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu  v prvi letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,
 • ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,
 • za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,
 • za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na maturi mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,
 • kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem letu najmanj 7.

 

3. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica):

 •  fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
 • fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
 • izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga vloge),
 • izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vloge),
 • dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,
 • potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
 • potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2015/2016,
 • dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2014,
 • potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2014 in
 • kratek življenjepis. 

 

4. Rok za oddajo prijav je 09.10.2015 do 10.00 ure.

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 09.10.2015  do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2015/2016«. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za dodelitev štipendije. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.

 

Številka: 110-22/2015                                                                                                                                         

Datum: 25.08.2015

 

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                 ŽUPAN

                                                                                              EMIL ROJC

Priloga:

 

ar©tur