Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

IZDAJA POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo po pošti  ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju levo, soba št. 2.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.

Potrdilu je  priložena kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.

Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.

Zahtevane priloge:
/

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ul. RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10–ZUPUDPP, 43/11–ZKZ-C, 57/12, 57/12–ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14– odl. US in 14/15–ZUUJFO)

Taksa:

22,70 € ZA EN ZAHTEVEK PO  37. TARIFNI ŠTEVILKI NA PODLAGI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (URADNI LIST RS, ŠT. 32/2016 ZUT-I).

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel (ZPNačrt Ur. list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14-Odl.US, 14/2015-ZUUJFO).

Če niste taksni zavezanec ali ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in predložite ustrezna dokazila.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo


Andreja Uljan

2. nadstropje, levo, soba št. 10

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: andreja.uljan@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga za izdajo POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA.doc

Vlogo lahko pošljete po elektronski pošti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica.

ar©tur
novice