Vloga za izdajo lokacijske informacije

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

IZDAJA LOKACIJSKE INFORMACIJE

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju levo, soba št. 2.

Lokacijsko informacijo izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Lokacijsko informacijo se izda vsakomur, ki to zahteva, ne glede na lastništvo zemljišča.

V zahtevi je treba navesti namen, zaradi katerega se informacija potrebuje.

Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o ukrepih, ki veljajo na določenem območju.

Na zahtevo vlagatelja se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.

Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta. V lokacijski informaciji je navedeno, če se sprememba prostorskega akta pripravlja.

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse.

Oblika lokacijske informacije je predpisana.

Izdaja se na obrazcih, ki so določeni s pravilnikom o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/04).

Zahtevane priloge:

/

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03–popr., 58/03–ZZK-1, 33/07–ZPNačrt, 108/09–ZGO-1C in 80/10–ZUPUDPP)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ul. RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10–ZUPUDPP, 43/11–ZKZ-C, 57/12, 57/12–ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14– odl. US in 14/15–ZUUJFO)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je za vlogo potrebno plačati upravno takso v višini 22,70€ (Tarifna št. 36)

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Katjuša Vadnjal

2. nadstropje, levo, soba št. 9

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta:

Obrazci:

Vloga za lokacijsko informacijo.doc

 

ar©tur
novice