Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Opis postopka:

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture in se odmeri na zahtevo investitorja oz. lastnika objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Vlagatelj poda zahtevo za izračun komunalnega prispevka z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Zahtevane priloge:

  • Projekt PGD

Pravna podlaga: 

  • Zakon o prostorskem načrtovanju ( Uradni list, RS št. 33/07 ),
  • Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS št. 74/17)

 

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 32/2016 ZUT-I ) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 €. Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po tarifni številki 1 in 3.1. tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Tamara Janičijević

Drugo nadstropje, desno

Telefon: 05 71 12 328

Elektronska pošta: tamara.janicijevic@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga komunalni prispevek.pdf

 

Občinski svet je na 23. seji dne 21.11.2017 sprejel sklep, da se na podlagi 18.člena  Odloka o  programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica,  na območjih, ki so na podlagi Občinskega prostorskega načrta predvidena za industrijsko dejavnost, zavezance oprosti plačila komunalnega prispevka in sicer za obdobje petih let oziroma do konca leta 2022.

Ta območja so opredeljena v naslednji tabeli:

lokacija

EUP OZN

Bač

BA04, BA06, BA12, BA13, BA10, BA22

Gornja Bitnja

GB05

Hrušica

HS01, HS03, HS02

Ilirska Bistrica

IB82, IB10, IB14, IB15, IB16, IB20, IB24, IB25, IB72, IB78

Jelšane

JE12, JE13, JE14, JE15

Knežak

KN07

Mala Bukovica

MB11

Male Loče

ML02

Pregarje

PR09

Račice

RA04

Zajelšje

ZJ05

 

 

Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku- investicije v industrijskih conah.pdf

 

ar©tur