Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Opis postopka:

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture in se odmeri na zahtevo investitorja oz. lastnika objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Vlagatelj poda zahtevo za izračun komunalnega prispevka z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju levo, soba št. 2.

Zahtevane priloge:

  • Projekt PGD

Pravna podlaga: 

  • Zakon o prostorskem načrtovanju ( Uradni list, RS št. 33/07 ),
  • Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07).

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 32/2016 ZUT-I ) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 €. Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po tarifni številki 1 in 3.1. tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Jožica Strle Mankuč

2. nadstropje, desno, soba št. 5

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: 

Obrazci:

Vloga-komunalni prispevek (3).doc

 

ar©tur
novice