Vloga za izdajo soglasja za prodajo na sejmu

Oddelek za gospodarstvo in finance

Naziv postopka:

IZDAJA SOGLASJA ZA PRODAJO NA SEJMU

Opis postopka:

Soglasje za prodajo izven poslovnega prostora v času sejma vsakega 1. in 16. v mesecu na Titovem trgu v Ilirski Bistrici izda pristojna oseba Občinske uprave na podlagi vloge prosilca.

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za prodajo iz premičnega objekta z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Zahtevane priloge:

  • potrdilo o plačilu rezervacije,
  • fotokopija odločbe o opravljanju dejavnosti, obrtnega dovoljenja ali priglasitvenega lista oz. rednega izpiska iz sodnega registra,
  • potrdilo o lastni kmetijski proizvodnji,
  • dokazilo o opravljanju dopolnilne dejavnosti,
  • fotokopija pogodbe za rezervacijo prodajnega mesta.

Pravna podlaga:

  • Zakon o trgovini ZT-1 (Ur.l. RS, št. 24/2008)
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 37/2009)
  • Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 3/2003)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60€.

Kontakt:

Oddelek za gospodarstvo in finance

Tanja Šajina

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 12 315

Elektronska pošta: 

Obrazci:

Sejmi prodaja (2).pdf

ar©tur