Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Urad župana

Naziv postopka:

IZDAJA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM

Opis postopka:

Organizatorji prireditev si morajo za uporabo zvočnih naprav na prireditvi predhodno pridobiti dovoljenje pristojne lokalne skupnosti

Prireditelji morajo vloge za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni pred prireditvijo vložiti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica. Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V tem primeru mora uporabo zvočnih naprav prijaviti pristojnemu občinskemu organu najmanj sedem dni pred začetkom prireditve oz. tri dni pred začetkom shoda. (Obrazci za vloge oz. prijavo so objavljeni v nadaljevanju, prosilci pa jih lahko dobijo tudi v sprejemno- pisarni Občine Ilirska Bistrica)

Dovoljenje za uporabo zvočne naprave (6. člen uredbe)

6. člen uredbe točno določa pogoje za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. K vlogi je med drugim treba priložiti Poročilo o emisiji hrupa v okolje. Poročilo lahko izdela oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa. Seznam pooblaščencev je objavljen na spletni strani ARSO.

Izdaja dovoljenja brez Poročila o emisiji hrupa v okolje (8. člen uredbe)

Dovoljenje se lahko izda tudi prosilcu, ki namesto poročila o emisiji hrupa v okolje vlogi priloži dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice; upoštevajoč določila 8. člena uredbe.

Dovoljenje za prireditveni prostor (11. člen uredbe)

Upravljavec prireditvenega prostora lahko pridobi dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvenem prostoru. Prireditveni prostor je območje na prostem, določeno v prostorskih aktih občine za občasno izvajanje prireditev oz. shodov, ali območje javnih površin, ki je primerno za potek oz. izvajanje shoda ali prireditve na prostem. Pogoje, določene v dovoljenju, morajo upoštevati vsi organizatorji shodov ali prireditev na prireditvenem prostoru, za katerega je bilo izdano dovoljenje.

Prijava uporabe zvočnih naprav (14. člen uredbe)

Če uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi ne bo povzročala čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator uporabo zvočnih naprav le prijaviti pristojnemu občinskemu organu.

Zahtevane priloge:

Priloge se glede na vrsto vloge razlikujejo in so navedene v njej.

Pravna podlaga:

  • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
  • Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 95/05 – uradno prečiščeno besedilo)
  • Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrupa( Uradni list RS, št. 118/05)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60€:

  • za vlogo po tarifni številki 1: 4,50 €
  • za odločbo po tarifni številki 3.1.: 18,10€.

Prijava uporabe zvočnih naprav po 14. členu uredbe je takse prosta. (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I).

Kontakt:

Urad župana

Karmen Pugelj

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta:

Obrazci:

Hrup_6.doc

Hrup_8.doc

Hrup_11.doc

Vloga_hrup_14_clen (1).doc

ar©tur