Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči

Oddelek za družbene dejavnosti

Naziv postopka:

DODELITEV ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI

Opis postopka:

Do enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Ilirska Bistrica in ki v občini Ilirska Bistrica tudi stalno prebivajo.

Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi nujno potrebna pomoč občine,
 • da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske,
 • da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvideva zakon o socialnem varstvu in ta pravilnik.

Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, težje oblike invalidnosti (v skladu s 1. alinejo drugega odstavka 60. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ- 1-UPB4), nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče in druge nepredvidene okoliščine oz. okoliščine, ki nastanejo neodvisno od volje posameznika.

Denarna pomoč je namenjena:

 • doplačilu letovanj šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti osnovnošolcem, razen šole v naravi, ki so subvencionirane iz državnega proračuna, oziroma Ministrstva za šolstvo in šport,
 • doplačilu letovanj otrokom iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstvenimi indikacijami,
 • doplačilu nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo,
 • kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.

Denarno pomoč je mogoče dodeliti za namene, opredeljene v prvi in drugi točki prejšnjega odstavka tudi v primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja trenutne materialne ogroženosti in izkoriščenih vseh drugih zakonskih in drugih možnosti za rešitev socialne stiske.

Vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči lahko vlagatelj vloži po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Za uveljavljanje denarne pomoči za doplačilo letovanj, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti osnovnošolcem sprejema vloge strokovni delavec posamezne osnovne šole, v katero je osnovnošolec, ki se udeležuje dejavnosti, vključen.

Zahtevane priloge:

 • potrdilo o zadnjih treh neto plačah ali odrezek pokojnine za zadnje tri mesece, če je vlagatelj prejemnik ene od pokojnin
 • potrdilo o višini katastrskega dohodka vlagatelja ter družinskih članih,
 • potrdilo o dohodkih ostalih družinskih članov za zadnje tri mesece,
 • odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči, če je vlagatelj prejemnik denarne socialne pomoči,
 • potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o prijavi vlagatelja ali družinskih članov v registru iskalcev zaposlitve, če vlagatelj ali družinski člani niso zaposleni,
 • potrdilo o stalnem prebivališču in družinski skupnosti
 • potrdilo o preživnini,
 • fotokopija TRR,
 • potrdilo o šolanju, za srednješolce ali redne študente

Pravna podlaga:

 • Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 51/2008, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 7/2009)
 • Zakon o socialnem varstvu – ZSV-UPB2 (Ur. l.RS, št. 3/07, 23/2007, 41/2007 , 122/2007)

Taksa:

Na podlagi 13. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je vloga takse prosta.

Kontakt:

Oddelek za družbene dejavnosti

Erika Vrh

Tretje nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 333

Elektronska pošta:

Obrazci:

vloga za socialno pomoč.doc

ar©tur