Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Opis postopka:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je eden izmed premoženjskih davkov, za katerega zakon določa, da je izvirni prihodek občin in v celoti prihodek občine, na katerem območju se pobira. Zato je nadomestilo pomemben prihodek vsakega občinskega proračuna, saj s tem virom dohodkov zagotavlja ne samo ustrezno komunalno opremljenost stavbnih zemljišč, ampak tudi gospodarski in družbeni razvoj občine. Gre za javno dajatev, ki jo predpisuje zakon, podrobneje pa jo uredi lokalna skupnost s svojim predpisom.
Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali registracije, ki je lastnik ali uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju Občine Ilirska Bistrica. Lastnik in najemnik v najemni pogodbi določita medsebojne obveznosti v zvezi s plačilom nadomestila. V primeru, da take določbe ni in najemnik kot posestnik ne izvršuje svoje obveznosti po tem Odloku za njega solidarno odgovarja lastnik.

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in p. 8/2003)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 14/93 in Ur. list RS, št. 21/01, Ur. objave Snežnik, št. 5/2004)

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Marko Tomažič

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 326

Elektronska pošta:

 

 

 

ar©tur