Vloga za izdajo potrdila o ne/uveljavljanju predkupne pravice

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

 

Naziv postopka:

IZDAJA POTRDILA O NE/UVELJAVLJANJU PREDKUPNE PRAVICE

Opis postopka:

Lastnik nepremičnine (prodajalec) na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, ali na nepremičnini ne/uveljavlja predkupno pravico.

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o ne/uveljavljanju predkupne pravice z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju levo, soba št. 2.

O uveljavljanju predkupne pravice odloča župan v rokih in na način, kot to določajo predpisi s področja urejanja prostora.

Predkupna pravica občine je izključena:

  • če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
  • če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor iz 91. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr.).

Zahtevane priloge:

  •  pooblastilo lastnika nepremičnin/e, če vlogo vlaga njegov pooblaščenec.

Pravna podlaga:

  • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr.) ter
  • Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št. 1/08, 9/09).

Upravna taksa:

Potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice je na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) oproščeno plačila upravne takse.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Damijana Pugelj

2. nadstropje, desno, soba št. 5

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: damijana.pugelj@ilirska-bistrica.si

 

Jožica Strle Mankuč

2. nadstropje, desno, soba št. 5

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: jozica.strle-mankuc@ilirska-bistrica.si

 

Obrazci:

Vloga za izdajo potrdila - predkupna pravica (2).doc

ar©tur