Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12), 43. člena Zakona o  varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št.4, 30.6.2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja  

 

                                                                                JAVNO NAZNANILO

                 o 2. javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica

 

                                                                                              I.

Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev:

- dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica - OPN, ki ga je izdelalo podjetje V prostoru d.o.o., Domžale, oktober 2012,

- okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Ilirska Bistrica, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., Domžale, oktober 2012,

- obrazložitve,

- povzetka za javnost.

 

                                                                                              II.

Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno:

od 16.11.2012 do vključno 17.12.2012 med delavniki od 8:00 do 20:00 ure v Galeriji v  Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica,

- od 16.11.2012 do vključno 17.12.2012 na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si,

 

Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka prostorskega načrta in okoljskega poročila, so na vpogled na sedežu občine.

 

                                                                                             III.

Javna  obravnava bo:

- v sredo, 28.11.2012 ob 17. uri v mali dvorani v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica

 

                                                                                             IV.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 17.12.2012 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPN ILIRSKA BISTRICA".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani in oglasni deski Občine Ilirska Bistrica.

 

Ilirska Bistrica, 25.10.2012
Številka: 3500-1/2006

                                                                                                                Župan 
                                                                                                     Občine Ilirska Bistrica
                                                                                                          Emil Rojc,l.r.

 

 

 

Javno naznanilo

OBVESTILO O SPREMEMBI LOKACIJE JAVNE RAZGRNITVE

 

ar©tur