Javna razgrnitev HHŠ Reke in Molje (1.9. do 30.9.2015)- ZAKLJUČENA

 

HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA - PRESOJA REKE IN MOLJE TER VEČJIH PRITOKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA - HHŠ

 

Povzetek za javnost z zakonodajo

 

V postopku priprave Občinskega prostorskega načrta je kot smernice potrebno upoštevati tudi pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na  območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008). V ta namen je bila izdelana strokovna podlaga »Hidrološko hidravlična študija Reke in Molje ter večjih pritokov v občini Ilirska Bistrica«, kjer se pogoji in omejitve upoštevajo na podlagi izdelanih kart poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti, hkrati pa se v okviru prostorskih aktov načrtujejo posegi v prostor za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroženosti.  Študija je bila izdelana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.l. RS, št. 60/2007).

 

V hidrološko hidravlični študiji je bilo analiziranih ca 40 km vodotokov, in sicer: Reka, Molja, Dolenjski potok, Pila, Kozlek, izlivni odsek Bistrice, Rečica, Mlake in Trnovšek.  Izdelana je bila nova hidrološka analiza poplavnih valov obravnavnih vodotokov, ki je služila kot vhodni podatek pri izdelavi matematičnega modela (kombiniran 1D/2D model) za simulacijo poplav visokih voda. Prvi rezultat študije je izdelana karta poplavne nevarnosti obravnavanih vodotokov za pretoke s povratno dobo 10, 100 in 500 let za obstoječe stanje, na podlagi katere so bila identificirana območja poplavne ogroženosti obstoječih naselij. Za slednje so bili predlagani in hidravlično analizirani ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti (protipoplavni nasipi, zidovi,…) ter izdelane nove karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti, ki upoštevajo predlagane ukrepe in na podlagi katerih se morajo v skladu z zakonodajo izločiti veljavna stavbna nepozidana zemljišča iz območja poplav v postopku izdelave Občinskega prostorskega načrta.

 

 

Poročilo

Elaborat:  grafični del   tekstualni del

Pregledna karta poplav

Karta razredov poplavnosti - prikaz v grafičnem pregledovalniku- IObčina:  povezava

Pregledna karta s spremembami osnovne namenske rabe zaradi poplav

Prikaz posameznih območij sprememb

Pregledna karta z načrtovanimi protipoplavnimi ukrepi za obstoječe objekte v območju poplav

Prikaz posameznih ukrepov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar©tur