Namera za sklenitev neposredne pogodbe

datum: 04.10.2019

kategorija: Uradne objave

Številka: 478-26/2014

Datum: 30.9.2019

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za prodajo nepremičnine – stavbno zemljišča parc. št. 3878/1 k.o. 2577 Hrušica  (ID znak: parcela 2577 3878/1). Cena navedene nepremičnine je 120,00 EUR brez DDV.

 

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 30 dni od izdaje računa; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 23.10.2019. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

 

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Damijana Pugelj,  05/7112 324.

 

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

                                                                                               

Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                                       Župan

                                                                                                                     Emil Rojc

 

Obrazec - Ponudba na namero za sklenitev neposredne pogodbe

 

ar©tur