Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin

datum: 28.06.2019

kategorija: Uradne objave

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi z 19. in 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

                                                                    NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo naslednjih nepremičnin v zakup za dobo 5 let:

 - zemljišča parc. št. 1226/2 k.o. 2524 Trnovo (ID znak: parcela 2524 1226/2). Cena letnega zakupa za navedeno nepremičnino je 30,55 EUR.

- zemljišča parc. št. 1226/3 k.o. 2524 Trnovo (ID znak: parcela 2524 1226/3). Cena letnega zakupa za navedeno nepremičnino je 28,78 EUR.

- zemljišča parc. št. 1226/4 k.o. 2524 Trnovo (ID znak: parcela 2524 1226/4). Cena letnega zakupa za navedeno nepremičnino je 2,64 EUR.

- zemljišča parc. št. 1231 k.o. 2524 Trnovo (ID znak: parcela 2524 1231). Cena letnega zakupa za navedeno nepremičnino je 39,69 EUR.

- zemljišča parc. št. 1754 k.o. 2524 Trnovo (ID znak: parcela 2524 1754). Cena letnega zakupa za navedeno nepremičnino je 70,32 EUR.

Za zakup predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Zakupna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Letna zakupnina se plača na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 30 dni od izdaje računa; v primeru zamude s plačilom se zaračunajo zakonite zamudne obresti.

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 18.07.2019. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

Številka: 478-32/2018

Datum: 18.06.2019

                                                                                               

                                                                                                   Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                               Župan

                                                                                                             Emil Rojc

 

 

 

 

 

ar©tur