Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Smrje

datum: 28.06.2019

kategorija: Uradne objave

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

                                                        NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

 - zemljišča parc. št. 300 k.o. 2522 Smrje (ID znak: parcela 2522 300). Cena za navedeno nepremičnino je 354,06 EUR.

- zemljišča parc. št. 301 k.o. 2522 Smrje (ID znak: parcela 2522 301). Cena za navedeno nepremičnino je 358,28 EUR.

- zemljišča parc. št. 302 k.o. 2522 Smrje (ID znak: parcela 2522 302). Cena za navedeno nepremičnino je 404,64 EUR.

- zemljišča parc. št. 303 k.o. 2522 Smrje (ID znak: parcela 2522 303). Cena za navedeno nepremičnino je 383,57 EUR.

- zemljišča parc. št. 394 k.o. 2522 Smrje (ID znak: parcela 2522 394). Cena za navedeno nepremičnino je 1152,10 EUR.

- zemljišča parc. št. 395 k.o. 2522 Smrje (ID znak: parcela 2522 395). Cena za navedeno nepremičnino je 1364,26 EUR.

- zemljišča parc. št. 630 k.o. 2522 Smrje (ID znak: parcela 2522 630). Cena za navedeno nepremičnino je 1227,97 EUR.

Za prodajo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 30 dni od izdaje računa; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 18.07.2019. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške, cenitve, geodetske odmere, davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Številka: 478-16/2016

Datum: 27.06.2019

                                                                                               

                                                                                               Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                            Župan

                                                                                                          Emil Rojc

 

 

 

ar©tur