Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč k.o. Bač

datum: 15.01.2021

kategorija: Uradne objave

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

                                                       NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo deležev na nepremičninah:

 • delež do 1/32 na parc. št. 2890 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 2890), za ceno 164,36 € oz. 3,56 €/m2,
 • delež do 1/8 na parc. št. 3037 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 3037), za ceno 69,90 € oz. 0,90 €/m2,
 • delež do 1/8 na parc. št. 3177 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 3177), za ceno 249,78 € oz. 0,96 €/m2,
 • delež do 1/8 na parc. št. 3341 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 3341), za ceno 106,93 € oz. 1,00 €/m2
 • delež do 1/16 na parc. št. 4162 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4162), za ceno 52,20 € oz. 0,48 €/m2
 • delež do 1/16 na parc. št. 4163 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4163), za ceno 539,40 € oz. 0,48 €/m2
 • delež do 1/16 na parc. št. 4164 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4164), za ceno 40,24 € oz. 0,58 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 4430 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4430), za ceno 618,78 € oz. 0,53 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 4436 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4436), za ceno 1092,70 € oz. 0,49 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 4860/2 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4860/2), za ceno 147,71 € oz. 0,45 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 4861/2 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4861/2 ), za ceno 259,88 € oz. 0,42 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 4862/2 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4862/2 ), za ceno 477,95 € oz. 0,44 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 4863/2 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4863/2 ), za ceno 330,03 € oz. 0,43 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 4864/2 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 4864/2), za ceno 294,98 € oz. 0,46 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 488 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 488 ), za ceno 107,48 € oz. 1,49 €/m2
 • delež do 1/8 na parc. št. 654 k.o. Bač (ID znak: parcela 2509 654 ), za ceno 200,34 € oz. 0,97 €/m2

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 60 dni od izdaje računa; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 04.02.2021. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.                                                                                    

                                                                                                                                                           Občina Ilirska Bistrica

PONUDBA NA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE k.o. Bač.docx

ar©tur