Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zamenjavo nepremičnin k.o. Sabonje

datum: 15.01.2021

kategorija: Uradne objave

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

                                                          NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za zamenjavo nepremičnin:

 - zemljišč parc. št. 1763/1 k.o. Sabonje (ID znak 2536 1763/1) v vrednosti 427,89 € v lasti Občine Ilirska Bistrica, s parc. št. 92/107 k.o. Sabonje (ID znak 2536 92/107) v vrednosti 450,02 €.

Za zamenjavo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Vrednosti se pobotata v celoti-Občina Ilirska Bistrica ni dolžna doplačati razlike v ceni zemljišč.

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 04.02.2021. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa lastninskih pravic v zemljiško knjigo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

PONUDBA NA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE k.o. Sabonje.docx                                                                                                

                                                                                                                                                                Občina Ilirska Bistrica

 

 

ar©tur