Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

datum: 15.01.2021

kategorija: Uradne objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo - poslovnega prostora

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UL RS št. 54/16) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 430-93/2019-6 z dne 4.12.2020, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

 

Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je poslovni prostor na naslovu Bazoviška c. 16, Ilirska Bistrica (k.o. Ilirska Bistrica):

 

Zap. št.

Št. parcele

Izklicna cena za oddajo v najem:

EUR/mesec

Površina (m2)

1

300/5

218,96 EUR

82,94

 

 

Za oddajo predmetnih nepremičnin v najem bo sklenjena neposredna pogodba. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudbe te namere, ki je objavljena na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je do vključno 5.2.2021. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi obratovalne stroške in druge dajatve.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičninah je Dragica Kastelic Boštjančič, tel.št.:  05/71 12 320.

Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

 

Številka zadeve: 430-93/2019-7

Datum: 14.1.2021

 

 

 

 

                                                                                                             Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                             župan Emil Rojc l.r.

Ponudba na namero

ar©tur