Javna dražba za prodajo deleža na zemljiščih 1231/1 in 1232 obe k.o. Podgrad

datum: 05.10.2021

kategorija: Uradne objave

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-56/2021 z dne 27.05.2021,

 

Javno dražbo za

prodajo nepremičnin

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, faks 7141-284.

 

  Vrsta pravnega posla: prodaja deleža na nepremičninah-kompleksu zemljišč po metodi javne dražbe.

 

  Opis predmeta prodaje:

prodaja deleža do ½ na kompleksu zemljišč parc. št. 1231/1 in 1232 obe k.o. Podgrad

 

Deleža na zemljiščih so na prodaj po sistemu videno – kupljeno.

Navedeni parceli sta nezazidani stavbni zemljišči v k.o. Podgrad in se nahajata v EUP PG08 z namensko rabo stavbno zemljišče, območja stanovanj-S, urbana prostostoječa stanovanjska pozidava-SSp.

 

  Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

K.o.

Parc. št.

Delež

 

Izklicna cena (EUR)

Podgrad

1231/1

1232

1/2

8282,45

 

 

Za delež na zemljiščih lahko dražitelji dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 100,00 EUR.

Kupnina za zemljišči zajema vrednost stavbnega zemljišča in ne zajema stroškov komunalnega prispevka. Kupec nosi ob nakupu tudi vse stroške povezane z izvedbo pravnega posla (cenitev, overitev, 22 % davek na dodano vrednost, zemljiškoknjižni predlog….). Stroški se plačajo ob podpisu pogodbe oz. ob overitvi in vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo.

 

  Način in rok plačila kupnine: Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v 30 (tridesetih) dneh od izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

 

  Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v sredo, 27.10.2021, ob 15.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ, JAVNA DRAŽBA ZEMLJIŠČ k.o. PODGRAD«. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do dne 26.10.2021, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti).

 

  Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 50 % izklicne vrednosti zemljišča, ki znaša 4.141,23 €.

Varščina mora biti vplačana najpozneje tri dni pred začetkom javne dražbe. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo zemljišči k.o. Podgrad«. 

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. Prijavljenim dražiteljem, ki se udeležijo dražbe, vendar ne dražijo oz. ne ponudijo izklicne cene se varščina ne vrne. Prijavljeni dražitelji, ki se dražbe ne udeležijo in pa uspeli dražitelji, ki v danem roku ne pristopijo k podpisu prodajne pogodbe, nimajo pravice do vračila varščine.  

 

  Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe Dražitelji morajo najpozneje do dne 26.10.2021, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:
  • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
  • matično in telefonsko številko,
  • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
  • dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila razviden predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
  • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
  • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
  • Originalno podpisano pisno izjavo (priložen obrazec), da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
  • Podpisano soglasje (priložen obrazec) o strinjanju z obdelavo osebnih podatkov v vseh postopkih predmetne javne dražbe.
  • Podpisano izjavo (priložen obrazec), da ponudnik ni cenilec nepremičnine, ki jo kupuje s strani Občine Ilirska Bistrica in član komisije za izvedbo javne dražbe, ter z njimi povezana oseba za kar se štejejo:
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali s cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oz. posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave ostaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te.

 

  Pogoji in pravila javne dražbe:
  • Dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani župana.
  • Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do 12.00 ure dne 26.10.2021, (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).
  • Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
  • Dražitelj na dražbi izkaže svojo istovetnost z osebnim dokumentom (osebna izkaznica ali potni list).
  • Po prijavi na dražbo, pa do zaključka draženja nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oz. če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
  • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana nova višja ponudba.
  • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev za nepremičnino ponudijo enako izklicno vrednost ali ceno, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.
  • Če je dražitelj samo eden, ki sprejme izklicno vrednost, je premoženje prodano za izklicno vrednost.
  • Izklicna vrednost oz. cena stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe izklicne vrednosti in cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista vrednost oz. cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je vrednost oz. cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
  • Javna dražba se glede predmeta prodaje šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
  • Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
  • Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
  • Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
  • Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo bo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine.

 

  Informacije in obvestilo: Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica, tel. št. 05 71 41 361 oz. na e naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

  Opozorilo:

Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Dražiteljem se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

Obrazec Izjava o nepovezanosti.docx

Obrazec Izjava-razpisni pogoji.docx

Obrazec-Soglasje VOP.docx

Občina Ilirska Bistrica

ar©tur