Urejanje prostora

Občina Ilirska Bistrica mora tako kot vse občine v Sloveniji pripraviti občinski prostorski načrt (OPN), ki bo s sprejetjem postal temeljni občinski prostorski dokument. Postopek izdelave ter vsebino OPN določata Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS, št. 33/07, 108/09) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l.RS, št. 99/07).

OPN je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali državnimi prostorskimi načrti (DPN).

ar©tur