Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Ilirska Bistrica

datum: 15.03.2019

kategorija: Urejanje prostora

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17)) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št.4, 30.6.2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica

I.

Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica, ki ga je pod št. 739-17 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 22.3.2019 do vključno 22.4.2019 javno razgrnjeno v prostorih  Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

Od 22.3.2019 dalje na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

III.

Javna obravnava bo v sredo 17.4.2019, ob  16:00 uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

IV.

Namenska raba prostora, ter merila in pogoji za gradnjo se spreminjajo v tekstualnem in grafičnem delu odloka na območju celotne občine.

V.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "SDOPN2 Ilirska Bistrica - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

 

Ilirska Bistrica, dne 14.3.2019

Številka:3500-1/2017                                                                          župan

                                                                                             Občine Ilirska Bistrica

 

                                                                                                         Emil Rojc , l.r.

 

Javno naznanilo

na prejšnjo stran

ar©tur