Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD3 OPN

datum: 05.03.2018

kategorija: Urejanje prostora

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 3 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA –SD3 OPN

 

Gradivo je javno razgrnjeno v času od 5.3.2018 do vključno 6.4.2018 v prostorih  Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

Javna obravnava bo 28.3.2018 ob  16:00 uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Namenska raba prostora se spreminja na delu parc.št. 206/1, 207/3, 216/3 in 216/5  vse k.o. 2533 Zajelšje.

 

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si (obrazec), pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "SDOPN3 Ilirska Bistrica - pripombe".

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Tekstualni del

Povzetek za javnost

Naslovni listi

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 OPN občine Ilirska Bistrica

Obrazložitev

Spremembe

 

Grafični del

Pregledna karta - območje sprememb

Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (list št. 43)

Karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (list š. 43)

 

 

 

Obrazec za pripombe

 

na prejšnjo stran

ar©tur