Stališča do pripomb iz javne razgrnitve SD3 OPN

datum: 25.04.2018

kategorija: Urejanje prostora

Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/09, ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 23.4.2018 sprejel

 

 

SKLEP

 

o sprejetju  stališč občine Ilirska Bistrica

do pripomb in predlogov iz  javne razgrnitve in javne  obravnave

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve št. 3 Občinskega prostorskega načrta

 

1.člen

Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN SD3).

 

2.člen

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen OPN SD3 je preučil:

 

- Izdelovalec dopolnjenega osnutka OPN SD3 je Studio 3 d.o.o., Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina; odgovorni prostorski načrtovalec je Viljem Fabčič, u.d.i.a., ZAPS A-0050; Št. projekta: št. 748-17, april 2018.

 

3.člen

Izdelana stališča bodo objavljena na oglasni deski in spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si.  

4.člen

Priloga tega sklepa so stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med  javno razgrnitvijo in javno obravnavo OPN SD3, ter izjava izdelovalca stališč.

5.člen

Na podlagi sprejetih stališč izdelovalec pripravi predlog OPN SD3.

 

6.člen

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

Številka: 3500-4/2017

Datum:  23.4.2018

 

 

                                                          

                                                                                                   Župan

                                                                                       Občine Ilirska Bistrica:

                                                                                                 Emil ROJC, l.r.

 

 

 

Sklep

 

Izjava izdelovalca

 

Stališča

na prejšnjo stran

ar©tur