Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka Sprememb in dopolnitev skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica - dopolnitev 2003

datum: 08.10.2004

kategorija: Urbanizem

Javna razgrnitev predloga Odloka Sprememb in dopolnitev skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občina Ilirska Bistrica - dopolnitev 2003

 Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št.110/02, 8/03 - popravek )  ter na podlagi 16.člena Statuta Občine Ilirska Bistrica ( Ur. Objave PN, št.18/95, 18/97, 30/98 in Ur.l.RS, št.31/99) Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme na 17. seji sklicani dne 07.10.2004

SKLEP

o javni razgrnitvi predloga Odloka Sprememb in dopolnitev skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica  - dopolnitev  2003


I.
Občina Ilirska Bistrica odreja javno razgrnitev predloga Odloka Sprememb in dopolnitev skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica  - dopolnitev 2003 ( v nadaljnjem besedilu : predlog Pup-a ), ki ga je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, Verovškova 64, 1000 Ljubljana, v septembru 2004.
   
II.
Javna razgrnitev bo potekala v  Ilirski Bistrici v prostorih KS Ilirska Bistrica, Bazoviška 12  v času od 21.10. 2004 do 22. 11. 2004 med delavniki med 7:00 in 17:00 uro.
Javna obravnava bo v sredo 10.11.2004, ob 17.00 uri v prostorih KS Ilirska Bistrica,  Bazoviška 12.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog Pup-a dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali ustno na javni obravnavi do konca javne razgrnitve.

III.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Pup-a.

IV.
Ta sklep stopi v veljavo takoj in se objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah.

Številka:  35005-003/03-231
Datum:  08.10.2004

ar©tur