Strategija prostorskega razvoja Občine Ilirska Bistrica

datum: 23.03.2007

kategorija: Urbanizem

Občina Ilirska Bistrica sporoča vsem občanom, da smo pričeli s postopkom izdelave Strategije prostorskega razvoja Občine Ilirska Bistrica. Pozivamo vso zainteresirano javnost, da poda pobudo za spremembo namenske rabe prostora odgovorni osebi krajevne skupnosti do 10. maja 2007.

Obrazec »Pobuda za spremembo namembnosti posameznih zemljišč« lahko pridobite v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, na občinski internetni strani ali na sedežih krajevnih skupnosti

ar©tur