Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono O1-2 v Ilirski Bistrici

ar©tur