Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko naselje Tok

datum: 07.05.2010

kategorija: Urbanizem

Od 7. maja do 9. junija poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje TOK (OPPN Tok).

JAVNA RAZGRNITEV

DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN ZA STANOVANJSKO NASELJE TOK

Od 7. maja do 9. junija poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje TOK (OPPN Tok).

Pripravljen je v dveh variantnih rešitvah, in sicer z ali brez umestitve trgovskega centra.

Na razpoložljivi površini območja urejanja v skupni izmeri 43.900 m² je možna izgradnja 15 večstanovanjskih objektov. V primeru umestitve trgovskega centra bo tako na voljo  največ 303 stanovanjskih enot, v nasprotnem primeru pa največ 442 enot. Povprečna  površina stanovanj je 65 m2. Obstoječa upravna stavba na območju starega Tok-a lahko ostane, načrt pa dopušča tudi možnost rušitve in izgradnje dodatnega večstanovanjskega objekta na tem mestu.

Na območju urejanja je predvidena izgradnja od 2 do največ 4 nadstropnih objektov in mansarde, odvisno od odločitve bodočega investitorja. Ureditev parkirišč je predvidena v kletnih etažah in pritličju, in sicer po dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto. Poleg tega je predvidena tudi ureditev notranjega prometa in povezave z mestom. Sicer pa so po načrtu, ki ga je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o. iz Ajdovščine, zunanje površine v večji meri namenjene ureditvi pešpoti, kolesarske steze, otroškega igrišča, ploščadi za druženje, predvsem pa vključujejo veliko urejenih zelenih površin.

Med 30-dnevno javno razgrnitvijo je dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko naselje TOK na ogled tudi v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica (Gregorčičeva 2, Dom na Vidmu) in sicer v ponedeljek, sredo, petek med 8:00 in 17:00 uro in soboto med 8:00 in 12:00 uro.

V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 9.6.2010 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si , pri čemer se v rubriki navedejo ključne besede "TOK".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 Javna obravnava bo v sredo, 2.6. 2010 ob 16:00 uri, v sejni sobi občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 Dodatne informacije in pojasnila dobite na Občini Ilirska Bistrica (pisarna št. 9 in 10).

Občane pozivamo, da v navedem roku podajo pripombe na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN Tok.

TEKSTUALNI DEL

 

GRAFIČNI DEL

ar©tur