Stališča do podanih pripomb za OPPN TOK

datum: 12.07.2010

kategorija: Urbanizem

 

STALIŠČA DO PODANIH PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO IN OBRAVNAVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN ZA STANOVANJSKO NASELJE TOK

 

Od 7. maja do 9. junija 2010 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje TOK (v nadaljevanju: OPPN TOK) v prostorih krajevne skupnosti Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

Po končani javni razgrnitvi mora pripravljalec Občina Ilirska Bistrica podati na podlagi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/2008-ZVO-1B) stališča do podanih pripomb.

 

1. Podlaga za pripravo OPPN TOK

  • Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07)
  • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur.l. RS št.99/07).

 

2. Območje OPPN TOK

Občinska uprava pripravlja OPPN TOK na območju starega Tok-a  in sicer med Tomšičevo in Gregorčičevo ulico, Vojkovim drevoredom in Hribom svobode, ki ga izdeluje podjetje Studio3 d.o.o. iz Ajdovščine.

Območje obravnave  OPPN Toka je širše zasnovano kot določa Urbanistična zasnova mesta Ilirska Bistrica zaradi celovitejšega urejanja prostora in načrtovanja gradnje. – 55. člen ZPNačrt-a.

V Urbanistični zasnovi Mesta Ilirska Bistrica je območje opredeljeno kot mešano območje namenjeno za stanovanjsko, oskrbno-storitveno in poslovno dejavnost.

Obstoječe območje predstavlja degradirano industrijsko tkivo, ki naj bi prevzelo funkcijo dopolnilnega stanovanjskega jedra s spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture.

 

3. Opis razgrnjenega dopolnjenega osnutka  OPPN TOK

Pripravljen je v dveh variantnih rešitvah, in sicer z ali brez umestitve trgovskega centra.

Na razpoložljivi površini območja urejanja v skupni izmeri 43.900 m² je možna izgradnja 15 večstanovanjskih objektov.

V primeru umestitve trgovskega centra bo tako na voljo  največ 303 stanovanjskih enot, v nasprotnem primeru pa največ 442 enot. Povprečna  površina stanovanj je 65 m2.

Obstoječa upravna stavba na območju starega Tok-a lahko ostane, načrt pa dopušča tudi možnost rušitve in izgradnje dodatnega večstanovanjskega objekta na tem mestu.

Na območju urejanja je predvidena izgradnja od 2 do največ 4 nadstropnih objektov in mansarde, odvisno od odločitve bodočega investitorja.

Ureditev parkirišč je predvidena v kletnih etažah in pritličju, in sicer po dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto. Poleg tega je predvidena tudi ureditev notranjega prometa in povezave z mestom.

Zunanje površine so v večji meri namenjene ureditvi pešpoti, kolesarske steze, otroškega igrišča, ploščadi za druženje, predvsem pa vključujejo veliko urejenih zelenih površin.

 

4. Stališča do podanih pripomb med javno razgrnitvijo in obravnavo OPPN TOK

Pripravljena stališča do pripomb so na vpogled tukaj.

Podane pripombe in ostalo gradivo, pripravljeno med javno razgrnitvijo in obravnavo, so na vpogled v spisu na sedežu občine.

 

5. Nadaljnji postopki sprejemanja prostorskega akta

  • priprava predloga OPPN TOK na podlagi sprejetih stališč
  • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
  • sprejemanje usklajenega predloga OPPN TOK s podanimi mnenji na OS
  • objava odloka v uradnem glasilu
ar©tur