Javno naznanilo - izgradnja magistralnega plinovoda Zlobin – Rupa

datum: 20.08.2010

kategorija: Urbanizem

Na podlagi 60. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OldUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A 70/08 in 108/09) in drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih o sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F in 63/09) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST

 

1)      da v skladu s tretjim odstavkom 60. člena, v povezavi z 58. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OldUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A 70/08 in 108/09) razgrinja dokumentacijo za poseg: izgradnja magistralnega plinovoda Zlobin – Rupa DN 1000/100,

2)      da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke 16. Priloge I Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o presoji nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje 85/337/EEC, dopolnjeno z Direktivo Sveta 97/11/EC in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/35/EC treba izvesti presojo vplivov na okolje,

3)      da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način, na oglasni deski na naslovu Agencija RS za okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana, na naslovu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter v svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije RS za okolje in Občine Ilirska Bistrica,

4)      da je vpogled v razpoložljivo dokumentacijo za izvedbo presoje vplivov na okolje v slovenskem jeziku zagotovljen

 

od 23.08.2010 do 21.09.2010

na naslovu Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,1102 Ljubljana

in sicer:

       ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure

  sreda od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

       petek od 9.00 do 12.00 ure

 

5)      da se mnenja in pripombe javnosti lahko v roku 30 dni od dneva objave javnega naznanila

·         vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja na naslovu Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;

·         posredujejo pisno na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

 

 

 

Številka: 35400-332/2009-7

Datum:   19.08.2010                                                                 

                                                                                                          dr. Silvo Žlebir

                                                                                                    GENERALNI DIREKTOR

 

Netehnični povzetek študije za javno razgrnitev

ar©tur