Javno naznanilo o razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna

datum: 23.12.2010

kategorija: Urbanizem

 

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor s tem

 

                                                       J A V N I M   N A Z N A N I L O M

                                                     obvešča javnost o javni razgrnitvi                                                                                          osnutka državnega prostorskega načrta                                                                                                          za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna

 

                                                                                   I.

Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev:

 • osnutka državnega prostorskega načrta za  Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, ki ga je pod številko projekta 6903, december 2010 izdelal LUZ d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: osnutek državnega prostorskega načrta);
 • povzetka za javnost;
 • strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

 

                                                                                  II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 3. januarja 2011 do 2. februarja 2011 javno razgrnjeno:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana;
 • v avli Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Postojna, od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure;
 • na sedežu Krajevne skupnosti Prestranek, Ulica padlih borcev 14, Prestranek, v ponedeljek in sredo od 15.00 do 17.00 ure ter v petek od 8.00 do 10.00 ure;
 • v prostorih Krpanovega doma, Prečna ulica 1, Pivka, od ponedeljka do petka od 8 do 16 ure;
 • v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica;
 • v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, Knežak, med delavniki od 15.00 do 20.00 ure;
 • v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica;
 • v prostorih Občine Loška Dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu.

 

Gradivo iz prve in druge alinee prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor: http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno

 

                                                                                       III.

Javne obravnave bodo potekale:

 • 6. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v prostorih  Gasilskega doma, Notranjska cesta 42b, Cerknica (tudi za občino Loška Dolina);
 • 11. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, Knežak;
 • 12. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v večnamenskem prostoru Osnovne šole Prestranek, Ulica 25. maja 14a, Prestranek;
 • 13. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v Krpanovem domu, Prečna ulica 1, Pivka.

 

                                                                                       V.

V času javne razgrnitve bodo v občinah organizirane informacijske točke, kjer bo javnost dobila odgovore in pojasnila na svoja vprašanja. Obvestilo o lokacijah in času delovanja informacijskih točk bo nameščeno v prostorih javne razgrnitve.

 

                                                                                      VI.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek državnega prostorskega načrta. Pripombe in predlogi se lahko do 2. februarja 2011 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN OSVAD Postojna«.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za obrambo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo na spletni strani: http://www.mop.gov.si in posredovalo Občini Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica in Loška Dolina.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

 

                                                                                                              dr. Mitja PAVLIHA                                                                                                                                              GeneralnI direktor                                                                                                                                                   DIREKTORATA ZA PROSTOR

 

Javno naznanilo

Povzetek za javnost

ar©tur