Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za STANOVANJSKO NASELJE „TOK“

datum: 10.01.2012

kategorija: Urbanizem

                                                                JAVNA RAZGRNITEV
                   DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN ZA STANOVANJSKO NASELJE TOK


Od 10. januarja do 10. februarja poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje TOK (OPPN TOK).
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici (v nadaljevanju OPPN) ureja območje opuščenega industrijskega kompleksa nekdanje Tovarne organskih kislin. Velikost območja znaša 4,3 ha.

Območje obsega površino omejeno z Vojkovim drevoredom, Ulico Toneta Tomšiča, Gregorčičevo cesto in Hribom svobode (Brinškov hrib).

Namen OPPN je:

  • ureditev degradiranega urbanega območja kompleksa opuščenih proizvodnih objektov,
  • zagotovitev prostorskih možnosti za načrtovane programske sklope,
  • ureditev povezav s širšim urbanim prostorom,
  • ureditev notranjega infrastrukturnega omrežja.

 

Načrtovan program v območju OPPN:

  • otroški vrtec,
  • stanovanjski objekti,
  • pisarniški objekt,
  • objekt mlekarne.

Otroški vrtec je dimenzioniran za 14 oddelkov, kar pomeni možnost sprejema 300 otrok. Lokacija vrtca v tem območju pomeni rezervat za ta namen. Izbrana je najbolj osončena in hkrati najbolj mirna površina v območju. Načrtuje se pritlična stavba z ustrezno površino zunanjih igrišč. Vse zunanje površine kjer se gibljejo otroci so ločene od prometnih površin. Površina območja namenjenega vrtcu znaša 9 200 m2. Površina ograjenih zelenih igralnih površin je 4 700 m2.

Stanovanjski objekti so zasnovani kot "vila bloki", torej manjši večstanovanjski objekti v zelenem okolju. Število stanovanj na objekt je 8, torej skupaj 40 novih stanovanj v celotnem območju. Natančna zakoličba objektov ni določena, določene pa so omejitve glede največjih dimenzij objektov, odmikov in zagotovitve zelenih površin. Dopušča se sodobno oblikovanje vendar ob upoštevanju enotnega koncepta za vse stanovanjske objekte v območju. Višina objektov je omejena na največ dve nadstropji oziroma eno nadstropje z mansardo. Zunanje površine se v manjši meri nameni parkiranju osebnih vozil stanovalcev v območju. Na njih se uredijo pešpoti, površine za otroška igrala, ploščadi za druženje ostalih prebivalcev in predvsem urejene zelene površine. Na strmih pobočnih delih se ohranja in vzdržuje obstoječa vegetacija. 90% potrebnih parkirnih površin se zagotovi znotraj objektov (klet, pritličje).

Kot pisarniški objekt se ohrani obstoječa upravna stavba. Dovoljuje se gradnja novega objekta v okviru
gradbenih meja vendar samo za mirno poslovno dejavnost. Načrtuje se ureditev javnih parkirnih površin.

Objekt stare mlekarne se je uvrstil v register kulturne dediščine. Objekt se ohrani, odstranijo se recentne prizidave, ki niso predmet varovanja kulturne dediščine. Del objekta se nameni rekonstrukciji programa mlekarne predvsem v izobraževalne ali promocijske namene. Preostali del objekta se nameni ureditvi prostorov družbene infrastrukture. Uredi se potrebno število parkirnih mest za dejavnosti v objektu in za potrebe javnega parkiranja širšega območja.

Izvede so celotna nova gospodarska javna infrastruktura območja in se naveže na obstoječo v okolici.
Glavni prometni priključek je predviden na Vojkov drevored, priključek na Ulico Toneta Tomšiča je drugotnega pomena. Služi predvsem kot krožna pot pri dovozu otrok v vrtec in za potrebe intervencije.
Načrtovano notranje krožišče je minimalnih dimenzij in služi predvsem za umirjanje (in usmerjanje) prometa.Vzdolž obeh obodnih cest se rezervira površina za kolesarsko stezo. Notranje in obodne ulice se opremijo z drevoredi.

Potrebna bo postavitev nove transformatorske postaje in novega priključnega elektroenergetskega omrežja. Načrtuje se ločen kanalizacijski sistem meteorne in fekalne kanalizacije z rekonstrukcijo obstoječega kolektorja kanalizacijskih voda, ki preči območje. Območje se opremi s hidrantnim omrežjem in vodovodom pitne vode. Objekti  v območju se opremijo s priključkom na zemeljski plin.

Med 30-dnevno javno razgrnitvijo je dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko naselje TOK na ogled tudi v avli Doma na Vidmu (Gregorčičeva 2) med delavniki med 8:00 in 19:00 uro.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 10.2.2012 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede " OPPN TOK".
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Javna obravnava bo v sredo, 25.1.2012 ob 16:00 uri, v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica.
Dodatne informacije in pojasnila dobite na Občini Ilirska Bistrica (pisarna št. 9 in 10).
Občane pozivamo, da v navedem roku podajo pripombe na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN TOK.

 

TEKSTUALNI DEL

 

GRAFIČNI DEL

ar©tur