Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje „TOK“

datum: 03.01.2012

kategorija: Urbanizem

Na podlagi 50., in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št.4, 30.6.2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja  

 

                                                                    JAVNO NAZNANILO

                                                  o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
       
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za STANOVANJSKO NASELJE  „TOK“

 

 

                                                                                           I.

Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje „TOK“, ki ga je pod št. 548-07 izdelal načrtovalec Studio3 d.o.o. Ajdovščina.

 

                                                                                           II.

Gradivo iz prve točke bo od torka, 10. 1. 2012, do vključno petka, 10. 2. 2012, javno razgrnjeno:

  • v avli Doma na Vidmu, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica – med delavniki med 8:00 in 19:00 uro
  • na spletni strani občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si;
  • v pisarni št. 9 in 10  na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

                                                                                           III.

Javna obravnava bo v sredo, 25.1. 2012 ob 16:00 uri, v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica.

 

                                                                                           IV.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 10.2.2012 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPPN TOK".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Ilirska Bistrica, 03.01.2012
Številka: 3505-1/2006


                                                                                                                                Župan
                                                                                                                 Občine Ilirska Bistrica
                                                                                                                          Emil Rojc, l.r.

 

Javno naznanilo OPPN Tok
ar©tur