Stališča do pripomb na OPPN za stanovanjsko naselje ˝Pod hribom˝

datum: 15.05.2012

kategorija: Urbanizem

STALIŠČA DO PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO IN OBRAVNAVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN ZA STANOVANJSKO NASELJE ˝POD HRIBOM˝

 

Od 10.1. do 10.2.2012 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje TOK (OPPN TOK).

 

S sklepom Občinskega sveta, sprejetega na 11. seji dne 12.4.2012, se je ime občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ˝Tok˝ spremenilo, in sicer se v nadaljnjih postopkih uporablja ime Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje ˝Pod hribom˝.  

Sklep

 

Gradivo je bilo razgrnjeno:

- v avli Doma na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica

- na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si,

- na oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Ilirska Bistrica.  

 

Javna obravnava je bila izvedena v sredo, 25.1.2012 ob 16. uri v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica.

V času javne razgrnitve in javne obravnave je imela javnost na podlagi 5. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta.  

 

Pripombe in predloge se je lahko do vključno 10.2.2012:

- podalo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov,

- poslalo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,

- poslalo na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si  

 

Po končani javni razgrnitvi mora pripravljavec na podlagi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) preučiti pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeti stališče, ter ga objaviti na svetovnem spletu.  

Pripravljena stališča do pripomb in predlogov so na vpogled TUKAJ.  

 

Podane pripombe in ostalo gradivo, pripravljeno med javno razgrnitvijo in obravnavo, so na vpogled v spisu na sedežu občine.    

 

Podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C)

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur.l. RS št.99/07).

 

Nadaljnji postopki sprejemanja prostorskega akta:

- priprava predloga OPPN za stanovanjsko naselje ˝Pod hribom˝ na podlagi sprejetih stališč

- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

- sprejemanje usklajenega predloga OPPN s podanimi mnenji na OS

- objava odloka v uradnem glasilu

ar©tur