Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M8 Kalce-Jelšane

ar©tur