Facebook

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mašun

datum: 04.11.2015

kategorija: Urbanizem

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mašun

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA  OSNUTKA

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MAŠUN

4.11.2015 - 4.12.2015

 

Občina je pričela  na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun (Ur. list RS, št. 18/08, 44/09) izdelavo Občinskega  podrobnega prostorskega načrta za Mašun, ki ga izdeluje družba Studio3 d.o.o. Ajdovščina, št. 597/09 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

 

OPPN je izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega, podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

 

OPPN ureja območje turistično rekreativnega središča Mašun.

 

Odlok določa območje OPPN in temu območju arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora ter dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

 

V postopku priprave OPPN je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje.

 

 

Območje obravnave:

- Ožje območje obravnave se ujema z območjem stavbnega zemljišča po prostorskem planu - Ureditvena enota 1R (območje naselja Mašun).

- Širše območje urejanja zajema potencialne površine, kjer se bodo izvajali posegi potrebni za ureditev funkcionalne celote turistično rekreativnega središča.

 

Cilj:

- Priprava prostorskih dokumentov, da bo mogoča sanacija stanja v prostoru.

- Ureditev površin, da bo mogoča večja izkoriščenost naravnih danosti okolja v vseh letnih obdobjih ob hkratnem zagotavljanju ohranjanja okolja in narave.

- Določitev površin za dnevne obiskovalce.

- Določitev namembnosti obstoječim objektom.

- Ureditev površin za mirujoči promet.

- Ureditev komunalne infrastrukture.

 

Zasnova:

Oblikovanih je 6 prostorskih enot:

- središče Mašuna (pe1),

- osrednji travnik (pe2),

- Na koreji (pe3),

- smučišče (pe4),

- gozd (2 enoti).

 

Enote se med seboj povezujejo in programsko dopolnjujejo.

Središče Mašuna ohranja dosedanjo namembnost, ki se dopolni s sorodnimi programi. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega gozdnega doma v objekt s prenočišči za skupine otrok in mladine. Dopustna je gradnja dodatnih apartmajskih objektov. Predvidena je ureditev osrednjega parkirišča za osebna vozila in za avtobuse.

V območju osrednjega travnika se lahko uredi igrišče za minigolf. Predvidena je gradnja apartmajskih objektov.

Na koreji je predvidena rekonstrukcija obstoječih objektov za potrebe športa in vzdrževanja zunanjih površin. Uredijo se zunanja igrišča in parkirišče.

Smučišče je namenjeno programom, ki so pogojeni z naravnimi reliefnimi danostmi. Prvenstveno je to odprta travnata površina, ki se v zimskem času, oziroma v času pokritosti s snegom, koristi kot smučišče, sankališče in za potrebe drugih športov in aktivnosti na snegu. V obdobju brez snega se travnata površina lahko uporablja za smučanje po travi in kot večnamenska odprta travnata površina. Dopusti se ureditev gostišča/okrepčevalnice.

Gozd: dopustijo se samo posegi, ki nimajo bistvenega vpliva na gozd in splošno ohranjanje narave. 

Infrastruktura:

Motorni promet: Uredijo se dovozi do apartmajskih objektov.

Mirujoči promet: Parkirne površine se zagotovijo na različnih lokacijah skladno z namenom in s čim manjšim posegom v reliefne danosti. Zaokrožena parkirišča se izvedejo v bližini ceste vendar v zelenem odmiku. Parkirišča vzdolž ceste so zasnovana kot razširjena netlakovana utrjena površina.

Poti: Uredi se omrežje pohodniških, sprehajalnih, tematskih in kolesarskih poti tako, da bo območje urejanja postalo kot osrednje izhodišče in stičišče poti.

Vodovod: Uredi se notranje vodovodno omrežje. Voda se zagotavlja z zajetjem padavinskih voda.

Kanalizacija: Območje se opremi s kanalizacijskim omrežjem in ustreznimi malimi biološkimi čistilnimi napravami.

Komunalni odpadki: Komunalne odpadke se zbira na ekoloških otokih za ločeno zbiranje odpadkov.

 

Vljudno vabljeni na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Mašun med 4.11. in 4.12.2015, ter javno obravnavo dne 23.11.2015 ob 17 uri v sejno sobo Občine Ilirska Bistrica!

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN Mašun

 

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN MAŠUN

Povzetek - besedilo

Povzetek - grafika

 

Tekstualni del: Odlok dopolnjenega osnutka OPPN Mašun

Grafični del:

1. Izsek iz veljavnega prostorskega plana

2. Kataster

3. Povezave

4.1 Območja

4.2 Pregledna

4.3 Središče

4.4 Travnik

4.5 Na koreji

4.6 Smučišče

5.1.2 Infrastruktura

5.2.2 Vodovod

5.3.2 Kanalizacija

5.4.2 Elektrika

6. Narava

7. Varstvo

8. Parcelacija

 

OKOLJSKO POROČILO

Okoljsko poročilo za OPPN Mašun

Grafične priloge

Dodatek za varovana območja

 

Mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila

 

OBRAZEC ZA PRIPOMBE

*Pripombe se lahko do vključno 4.12.2015 poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPPN Mašun".

 

ar©tur